KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 1. ledna 2018 je v platnosti aktualizovaný Knihovní řád KVK v Liberci.

Významné změny a doplňky:

 • Knihovna nově nabízí vystavení čtenářského průkazu firmám a organizacím (právnickým osobám), které jej pak mohou nabízet svým zaměstnancům - informace v Čl. 4, odst. 4, Čl. 11, odst. 3 a v Ceníku služeb (příl. č. 3)

 • Došlo k upřesnění pravidel užívání čtenářského průkazu vystaveného dětem do 15 let jejich zákonnými zástupci: "Rodiče / zákonní zástupci mohou půjčovat dokumenty na průkaz svého dítěte pouze v Knihovně pro děti a mládež a v souladu s platnými pravidly také v Hudební knihovně." - Čl. 5, odst. 4 

 • Došlo k úpravě pravidel užívání oddělení Hudební knihovna dětmi do 12 let - "Děti do 12 let si mohou v Hudební knihovně půjčovat veškeré nosiče s hudebními nahrávkami a společenské hry, z nabídky zvukových knih a filmů si mohou půjčovat pouze tituly určené této věkové kategorii. Dětem od 12 let Hudební knihovna umožňuje půjčování všech dokumentů bez omezení s výjimkou filmů, kde se přihlíží ke vhodnosti obsahu díla pro děti a mladistvé (označeno klasifikací na nosiči). Rodič / zákonný zástupce bere na vědomí, že pracovníci knihovny nezodpovídají za výběr dokumentů a přebírají veškerou zodpovědnost za vybrané dokumenty, které budou dítěti v Hudební knihovně dle jeho výběru zapůjčeny." - Čl. 14, odst. 3  

 

Knihovní řád platný od 1. 1. 2018

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj