Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami

Dvoudenní kurz

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 16. a 23. června 2017 od 9:30 hod.

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog a informační specialista je předním představitelem české informační vědy a uznávaným odborníkem tohoto oboru především v oblasti elektronických informačních zdrojů, informační podpory vědy a výzkumu a rešeršních strategií. V současné době působí jako pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictvi FPF Slezské univerzity v Opavě a pracuje v Ústřední knihovně Univerzity Karlovy v oblasti koncepce a praktické realizace informačního vzdělávání. Více o lektorovi.

Obsah kurzu:

  • Metody informační podpory s důrazem na vyhledávání informací v zaměření na práci se školami, jejími učiteli a žáky různých kategorií.
  • Rešeršní techniky zakomponované do jednotlivých předmětů (český jazyk, výuka cizích jazyků, matematika, fyzika, chemie, informační technologie).
  • Role knihovníka ve spolupráci se školami různých stupňů.
  • Vybrané školní knihovny ze světa jako inspirace pro tuzemskou praxi.
  • Práce s informačními zdroji relevantními pro žáky základních škol a studenty středních škol.
  • Případové úlohy, vazba na praxi

Místo konání kurzu: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)

Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -15 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz, pište, pokud byste měli problémy s přihlášením.

Kapacita kurzu je již naplněna

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj