INTERNET V KNIHOVNÁCH

WiFi4EU - Bezplatné vysokorychlostní připojení k internetu pro obyvatele EU 

Knihovny mohou získat podporu na získání WiFi připojení pro své uživatele a veřejnost

Evropská komise spustila nový program WiFi4EU, jehož cílem je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea.

Knihovny jsou výslovně uvedeny jako potenciální příjemci. Ti, kteří nemají vysokou kvalitu WiFi, by měli kontaktovat místní samosprávy, aby zjistili, jak se zapojit.

O podporu mohou zažádat všechny subjekty s veřejným posláním, tj. orgány místní správy, knihovny, zdravotní střediska atd. Z projektu bude financováno vybavení a instalace (přístupová místa). Místní subjekt bude platit pouze za samotné připojení a údržbu technického vybavení.

Projekt WiFi4EU bude realizován prostřednictvím jednoduchých a nebyrokratických postupů a to pomocí online žádostí, voucherů a nezatěžujícího monitorování. Hodnota jednoho voucheru je 15 000 EUR. Na úspěch budou mít projekty větší šanci tím dříve, čím budou předloženy.

Počáteční rozpočet projektu WiFi4EU na období 2017–2019 činí 120 milionů eur (cca 3,2 mld. Kč). Základní informace o možnosti získat dotaci na WiFi – najděte si verzi v českém jazyce:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu

Informace o projektu z ministerstva vnitra:  www.mvcr.cz/soubor/wifi4eu-informace.aspx

POSTUP

  1. Každá dobrá knihovna by měla svým uživatelům a návštěvníkům nabízet WiFi připojení. Zamyslete se nad tím, jak zapojení do projektu může být prospěšné pro knihovnu, například když knihovna zatím WiFi nemá, nebo když kvalita stávajícího připojení je nízká, v místě není dostupné kvalitní připojení apod.
  2. Pokud máte o dotaci zájem, zjistěte si, jestli je vaše obec v seznamu obcí, které mohou získat dotaci:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call
  3. Projděte si Otázky a odpovědi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi
  4. Zeptejte se na obecním úřadu, zda se už vaše obec zaregistrovala pro získání dotace nebo o tom uvažuje. Kdo je na radnici odpovědný za tuto oblast? Obec, která chce získat dotaci, by se měla zaregistrovat do 15. května 2018 https://www.wifi4eu.eu/#/home
  5. Hlavní argumenty pro získání podpory pro knihovnu, výhody WiFi připojení v knihovnách:
  • Knihovny v ČR již dlouho nabízí veřejnosti přístup k internetu, uvedený projekt může umožnit zkvalitnění připojení a zlepšit poskytované služby. Může podpořit spolupráci mezi knihovnami a obcí ve prospěch občanů.
  • Je to dobrá příležitost pro zlepšení služeb obyvatelům obce.
  • Knihovna je neutrální, nekomerční prostor.
  • Pracovníci knihovny mohou návštěvníkům internetu poskytnout podporu
  • Lepší WiFi může uživatelům knihovny poskytovat lepší přístup k informacím pro vzdělání, hledání zaměstnání, informace o zdraví, podpoří digitální gramotnost, zlepšit komunikaci s úřady a další služby.

 

Internet v knihovnách - legislativa

Připojení knihoven k internetu patří k základním službám knihoven, které jsou vyjmenovány v Zákoně č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v § 4 odst. 1, písmeno d) :

 

§ 4 

Veřejné knihovnické a informační služby 

(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají 

a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, 

b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, 

c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, 

d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup (poznámka mimo text zákona: jsou míněny bezplatné informace na internetu, nikoliv bezplatné připojení k internetu)

V článku 2 se uvádí, že veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně, s výjimkami dále uvedenými.

Výklad Ministerstva Kultury ČR k bezplatnému poskytování internetu, viz též příslušný dokument.

S platností od 1. 1. 2008 jsou povinny všechny knihovny poskytovat přístup k internetu, jinak je může Ministerstvo kultury ČR vyřadit z evidence knihoven

Situace knihoven v Libereckém kraji

Připojení knihoven k internetu bylo téměř dokončeno. Několik knihoven z různých důvodů přístup k internetu neumožňuje, situace by ale  měla být i v těchto knihovnách vyřešena. Ve výjimečných případech je přístup k internetu poskytován na tzv. detašovaných pracovištích, obvykle na obecním úřadě.

Nabídka sdružení Internet pro všechny

Sdružení Internet pro všechny oslovilo operátory po celém území ČR s výzvou, aby poskytli knihovnám BEZPLATNÉ připojení k internetu. Nejdůležitější informace o tomto projektu najdete na http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/.

Na Liberecku je již několik knihoven prostřednictvím nabídky sdružení Internet pro všechny připojeno.

Projekt internetizace knihoven - ukončení k 28. 3. 2013

Projekt, který výrazně napomohl zvedení internetu do knihoven, trval 9 let. Po tuto dobu bylo ze státních prostředků hrazeno připojení knihoven k internetu. Postupně jej spravovala ministerstva informatiky, vnitra a kultury. Ukončení uhrady připojení k internetu oznámilo Ministerstvo kultury ČR  provozovatelům knihoven, které byly do projektu zapojeny, dopisem dne 20. 1. 2013. 

 Výňatek z dopisu:

"Zajištění připojení knihoven k internetu včetně jeho financování dnes již patří mezi standardní služby, resp. činnosti knihoven - stejně jako například doplňování knihovního fondu. Bude tedy po 28. 3. t. r. plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude."

 Úplný text oznámení.

Projekt internetizace knihoven Libereckého kraje - nákup PC

Na začátku roku 2005 začala Krajská vědecká knihovna v Liberci pracovat společně s Agenturou pro regionální rozvoj a s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje na přípravě projektu do Strukturálních fondů Evropské unie. Cílem projektu bylo vybavení menších knihoven Libereckého kraje moderní výpočetní technikou a základním kancelářským nábytkem... Více ve zprávě o projektu.

Projekt byl k 22. 2. 2011 ukončen, všechny zapojené obce, města nebo knihovny s právní subjektivitou obdržely Protokoly o předání a převzetí majetku. Podpisem protokolu přešel majetek do jejich vlastnictví včetně odpovědnosti za jeho správu a údržbu. Veškeré opravy nyní zajišťuje a hradí zřizovatel knihovny.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj