Knihovna Libereckého kraje roku 2014

V červnu roku 2014 navštívila desetičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, všech 19 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 27. 8. 2014 v Rádle. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Rádlo Ing. Miroslav Šikola. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Prysk, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Pulečný, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí město Ralsko, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Bozkov.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 10 000 Kč převzala z rukou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hany Maierové starostka obce Dlouhý Most ing. Běla Ivanová.

  • na 1. fotografii: zleva ing. Běla Ivanová, starostka obce Dlouhý Most, Bc. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec - předseda hodnotitelské komise Vesnice roku LK 2014 , PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana LK
  • na 2. fotografii: vlevo knihovnice paní Beata Ceéová, vpravo paní starostka ing. Běla Ivanová.

       

Foto Mgr. Jiří Langer

O obci a knihovně v Dlouhém Mostě

Obec Dlouhý Most vznikla při staré zemské stezce spojující Čechy s Lužicí. Stezka na území obce vedla rozsáhlými mokřinami, na kterých musela být zpevňována kulatinou a otepmi větví – jakýmsi dlouhým mostem, podle kterého byla nazvána i osada založená na jeho středním suchém úseku. Původní osídlení vesnice bylo české, což dokládá i první písemná zmínka z roku 1547 (Dlouhé Mosty). Obyvatelstvo se postupně zcela germanizovalo. Až do roku 1945 se pro obec užíval německý název Langenbruck. Vysídlením Němců v roce 1945 došlo k velkým demografickým i hospodářským změnám a Dlouhý Most byl nově osídlen českým obyvatelstvem z vnitrozemí. V rámci integrace byl v roce 1986 Dlouhý Most přiřazen jako XXXVI. městská čtvrť k městu Liberec. Dne 1. 1. 1993 se na základě výsledků místního referenda osamostatnil a opět získal vlastní obecní správu. Obec tvoří dvě katastrální území – Dlouhý Most a Javorník, žije zde více než 800 obyvatel, z toho dvě třetiny v produktivním věku. Za prací dojíždějí po celém okrese, zejména však do nedalekého Liberce.

V posledních letech se v oblasti Dlouhého Mostu a Javorníku velmi rozrostla výstavba rodin-ných domů. Noví obyvatelé se pozvolna zapojují do dění v obci. Nabídka akcí a společenský život je velmi pestrý a nemalou měrou k tomu přispívá i knihovnice paní Beata Ceéová, která v knihovně působí již 15 let. Celoročně spolupracuje s místní mateřskou a základní školou a organizačně se podílí i na mnoha obecních akcích pro děti a mládež. 

Knihovna sídlí v centru Dlouhého Mostu a nabízí své služby 6,5 hodin týdně, její prostory slouží dále maminkám s dětmi, místní hudební skupině a jiným složkám v obci. Fond knihovny je doplňován nákupem z prostředků obce (na nákup knih obec vynaložila v loňském roce 9 000 Kč) a několikrát ročně výměnným fondem z KVK v Liberci. Knihovnice zajišťuje knihy také prostřednictvím meziknihovní služby, která je čtenáři především z řad studentů velmi vítaná (32 kladně vyřízených požadavků v roce 2013). V posledním roce budova i interiér doznaly mnoha změn - objekt byl opraven a získal nová okna i fasádu, v knihovně bylo ná-sledně vymalováno, celý fond je přeznačen a přehledně srovnán. Knihovna má velkou pod-poru ze strany obce a na celoroční činnosti a rozvoji knihovny v posledních letech je to znát. 

Bez nadsázky se dá říci, že dlouhomostecká knihovna jde s dobou. Má vlastní webové stránky (http://knihovnadlouhymost.webk.cz/), které vedle základních údajů obsahují řadu zajíma-vých a pravidelně aktualizovaných rubrik. Knihovna je automatizovaná a zájemcům nabízí přístup do on-line katalogu a čtenářského konta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

Upravené a příjemné prostory Místní knihovny v Dlouhém Mostě s moderními knihovnickými službami, pestrou nabídkou akcí, výbornou spoluprací se školami, zapojením občanů i přístup vedení obce jsou důvodem, proč je tato knihovna nominována také na cenu Knihovna roku 2014. 

Jdi na O knihovnách v kraji

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj