Knihovna roku 2015

Nominace za Liberecký kraj - Místní knihovna ve Svijanech

Dne 8. října 2015 předala v  Zrcadlové kapli pražského Klementina první náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“.

Informace o udělených cenách na webové stránce NK ČR.


Ocenění

"za mimořádné ekologické (environmentální) aktivity pro rodiny v obci a výchovu dětí k občanské odpovědnosti"

 

 

 

 

 

 

 

 

převzali knihovnice paní Šárka Kalferstová a starosta obce Svijany ing. Petr Felkner


Charakteristika obce a knihovny:

Svijany jsou obec ležící na řece Jizeře asi 6 km západně od Turnova blízko rychlostní komunikace z Prahy do Liberce. Od roku 1976 do září 1990 byly Svijany přičleněny k obci Příšovice, s níž těsně sousedí. V té době byla také uzavřena škola, děti navštěvují ZŠ v Příšovicích. Počet obyvatel nepřekračuje 300, přesto jsou v obci významné firmy – známý pivovar Svijany s dlouholetou tradicí, mlýn Perner a řada dalších menších soukromých živností. Bohatý je i kulturní společenský a sportovní život.  Prakticky do všech kulturních a společenských akcí je aktivně zapojena knihovnice paní Šárka Kalferstová (členka zastupitelstva a předsedkyně Kulturního a sociálního výboru). O historii a současnosti knihovny píše na webu knihovny:

Knihovnu zřizuje obec a je nově umístěna spolu s Obecním úřadem v budově Kampeličky. Knihovna má nové krásně upravené prostory.

Obec Svijany se svými 285 obyvateli otevřela v nově rekonstruované budově obecního úřadu také knihovnu. Knihovní fond je umístěn ve dvou místnostech. Obecní úřad investoval do úprav nových prostor pro knihovnu 250 tis. Kč. V roce 2011 převzala vedení knihovny knihovnice paní Šárka Kalferstová. Převzala vedení knihovny po paní Haně Kalferstové, která ji ve Svijanech vedla úctyhodných 52 let. Knihovnu začala vést v lednu roku 1959 a její práci ukončila smrt 8. prosince 2011. Stále na ni vzpomínají její věrní čtenáři.

Zřizovatel se rozhodl k dalšímu kroku modernizace nové knihovny – podal žádost do programu VISK 3 a projekt byl schválen. V roce 2013 byla zahájena automatizace knihovny vkládáním knihovního fondu do počítače. Po vložení celého knihovního fondu, byl na internetu zpřístupněn on-line katalog a čtenáři si mohou vyhledat potřebnou literaturu i mimo prostory knihovny.

Veškerá evidence dokumentů byla dosud vedena v ručně psaných seznamech. Výpůjčky byly realizovány klasickým sáčkovým systémem. Fond knihovny je tvořen více než 2 300 svazky pro všechny věkové kategorie a průběžně několikrát ročně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci.

Knihovna a společenská místnost jsou hlavními kulturními stánky obce Svijany. Odehrávají se zde besedy, výstavy a jiné kulturní akce. V knihovně se pořádá pro děti Noc s Andersenem, děti z výtvarného kroužku Šikulové zde mívají odpolední čtení, při kterém si vybírají básničky, pohádky, které si později nacvičí a předvádí svá pásma na různých obecních akcích. V knihovně jsou pořádány také výstavy. Čtenáři zde mají volně k dispozici počítač, tiskárnu i skener. Připojení na internet je zdarma. Za poslední rok se podařilo zvýšit počet čtenářů a to hlavně o děti a mládež.

http://svijany.knihovna.cz/

Knihovna je od letošního roku připojena do systému Clavius REKS spravovaného Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, která poskytuje svijanské knihovně regionální služby. Obec podporuje nákup nových knih do základního fondu knihovny. V loňském roce bylo vynaloženo na doplňování KF 8 000 Kč, na letošní rok obec objednala prostřednictvím dodatku ke Smlouvě o nákupu a zpracování knih s KVK v Liberci nákup knih v hodnotě 10 000 Kč.

Výběr fotografií ze slavnostního vyhodnocení Knihovny roku 2015

Foto Eva Hodíková, Národní knihovna Praha.

Kompletní fotogalerie.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj