Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2016

Ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje se v roce 2016 udělovaly podruhé. Vyhlašovatelem soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 

Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 6. prosince 2016 všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové, ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové a předsedkyně Regionální organizace SKIP PhDr. Dany Kroulíkové pamětní listy a drobné dary. Vítězné knihovny převzaly diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.Z každého okresu Libereckého kraje byly v souladu s pravidly soutěže nominovány knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí v daném okrese na cenu tři knihovny. Z nich soutěžní komise složená ze zástupců z pověřených knihoven KVK v Liberci a Libereckého kraje vybrala čtyři vítězné knihovny.

Nominované knihovny:

Českolipsko:

 • Místní knihovna v Zahrádkách (Obec Zahrádky), knihovnice Ivana Cedrychová
 • Místní knihovna ve Stvolínkách (Obec Stvolínky), knihovnice Jindra Hejdová
 • Místní knihovna Dubá (Město Dubá), knihovnice Bc. Lucie Heringová

Prezentace nominovaných knihoven


Jablonecko:

 • Městská knihovna Lučany nad Nisou (Město Lučany nad Nisou), knihovnice Zdena Lédlová
 • Obecní knihovna Rádlo (Obec Rádlo), knihovnice Miroslava Černá
 • Městská knihovna Tanvald (Město Tanvald), knihovnice Mgr. Valentyna Kubáčková, Martina Hejduková

Prezentace nominovaných knihoven


Liberecko:

 • Místní lidová knihovna v Heřmanicích (Obec Heřmanice), knihovnice Ivana Čejková
 • Místní knihovna ve Svijanech (Obec Svijany), knihovnice Šárka Kalferstová
 • Místní knihovna ve Višňové (Obec Višňová), knihovnice Hana Ševčíková

Prezentace nominovaných knihoven


Semilsko:

 • Městská knihovna Jaroslava Havlíčka Jilemnice (Město Jilemnice), vedoucí knihovny Václava Zvelebilová
 • Místní knihovna v Poniklé (Obec Poniklá), knihovnice Ludmila Višňáková
 • Místní knihovna v Mříčné (Obec Mříčná), knihovnice Anna Větrovcová

Prezentace nominovaných knihoven


Diplom "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a odměnu 10.000 Kč získaly:

Místní knihovna v Zahrádkách, knihovnice Ivana Cedrychová

Obec Zahrádky patří ke středně velkým obcím Českolipska, žije zde 730 obyvatel. Místní knihovna nabízí své služby v budově obecního úřadu uprostřed obce. Je plně automatizovaná, evidence fondu i výpůjční činnost probíhá přes počítač, knihovnice vložila do systému celý knihovní fond sama. Nové knihy dostává zpracované z Městské knihovny v České Lípě. Webová prezentace knihovny s on-line katalogem je dostupná na adrese www.zahradky.knihovna.info. Zájemci mohou bezplatně využívat internet a techniku, na které knihovna a obec získala finanční prostředky díky různým dotačním projektům. Fond knihovny tvoří přes 3000 svazků. Na nákup nových knih poskytuje obec pravidelně každým rokem 5000  Kč a k tomu sama knihovnice ještě získá kolem 5000 Kč od sponzorů. Čtenáři si navíc mohou vybírat z knih z výměnného fondu českolipské pověřené knihovny, jejichž soubory jsou do knihovny dováženy 3-4 x ročně. O knihovnu se stará paní Ivana Cedrychová, pracovnice obecního úřadu v Zahrádkách, která je schopná přichystat nejen pro své čtenáře širokou nabídku různých akcí. V letošním roce knihovna v rámci soutěže Vesnice roku 2016 Libereckého kraje obdržela Diplom za moderní knihovnické a informační služby.

Obecní knihovna Rádlo, knihovnice Miroslava Černá 

Obec Rádlo patří počtem obyvatel okolo 850 k větším obcím Jablonecka. Knihovna je umístěna v pěkných nově zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu v centru obce. Výpůjční služby jsou zajišťovány prostřednictvím automatizovaného knihovního systému. V současné době má knihovna více než 3 000 svazků, knihovní fond je budován nákupem z prostředků obce, která za tímto účelem letos uvolnila 10 000 Kč, navíc jsou hojně využívány výměnné soubory z jablonecké knihovny. S velmi pozitivním ohlasem se setkalo i zavedení půjčování deskových her rovněž z výměnného fondu. Uživatelé mají k dispozici přístup k internetu, své služby knihovna prezentuje na webové stránce na adrese  http://www.knihovnaradlo.wz.cz/. Knihovna již léta slouží jako „základna“ pro ženský turistický oddíl „Rádelské šlapky“, kterého je knihovnice paní Miloslava Černá výraznou představitelkou. Na v minulosti úspěšný projekt čtení dětem, kdy seniorky docházely do mateřské školy číst pohádky, navazuje nová aktivita, v jejímž rámci budou naopak maminky s dětmi chodit za četbou do knihovny. Díky mimořádné aktivitě a propagaci knihovny se knihovnici daří kromě nových usedlíků pro rádelskou knihovnu získávat jako čtenáře i chataře a chalupáře. 

Místní lidová knihovna v Heřmanicích, knihovnice Ivana Čejková

Obec Heřmanice s necelými 270 trvale žijícími obyvateli patří k nejmenším na Frýdlantsku. Knihovna své služby nabízí ve dvou místnostech v nově rekonstruovaných prostorách budovy obecního úřadu. Díky podpoře obce každý rok přibude do třiapůltisícového knihovního fondu průměrně 40 nových knih, zakoupených a zpracovaných prostřednictvím Krajské vědecké knihovny v Liberci, kromě toho mají uživatelé k dispozici 7 titulů časopisů. Nabídka knih je dále pravidelně rozšiřována o soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci.  Heřmanická knihovna patřila k prvním, které na Liberecku začínaly s automatizací, od roku 2014 je zapojena do regionálního knihovního systému Clavius REKS. Čtenáři mají k dispozici on-line katalog, zpřístupněný na webových stránkách knihovny http://knihovnahermanice.webk.cz/. Samozřejmostí je nabídka přístupu na internet. Knihovnice paní Ivana Čejková se snaží o vytvoření takového prostředí, které bude příjemné nejen dospělým, ale i dětským čtenářům. V obci Heřmanice není škola, děti dojíždí do Frýdlantu a Dětřichova, kde se zapojují do různých kroužků a akcí své školy. O to složitější situaci má heřmanická knihovnice, která nejen připravuje vlastní akce - tvůrčí dílny pro děti, ale zapojuje se i do těch celostátních, např. Noci s Andersenem. Snahou knihovnice je obohatit volný čas místních dětí o aktivity v knihovně a koordinovat akce se svými kolegyněmi z okolních knihoven tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Místní knihovna v Poniklé, knihovnice Ludmila Višňáková 

Knihovna v obci s počtem obyvatel okolo 1 150 nabízí své služby ve dvou příjemných slunných místnostech v přízemí budovy základní školy v centru obce. Čtenáři mají k dispozici více než 5 000 svazků knih, přičemž mohou využívat i knihovní fond školní knihovny, která byla v roce 2012 - spolu s učitelskou knihovnou - sloučena s knihovním fondem místní knihovny.  Obec poskytuje knihovně dostatečné finanční prostředky na doplňování knihovního fondu. V roce 2015 bylo zakoupeno 130 nových knih za více než 25 000 Kč zejména prostřednictvím regionálního oddělení Městské knihovny Semily, která nové knihy dle výběru knihovnice se slevou nakupuje a po technickém zpracování distribuuje do knihovny. Trvalý fond knihovny je pravidelně několikrát ročně doplňován knihami z výměnných fondů semilské knihovny. Knihovna využívá  AKS Clavius (evidence knih, výpůjční protokol). Čtenáři mají k dispozici on-line katalog zpřístupněný na webových stránkách knihovny http://knihovnaponikla.webk.cz/. Uživatelům knihovny je k dispozici počítač s přístupem na internet. Obec žije bohatým kulturním a společenským životem, na kterém se knihovna samozřejmě podílí. V loňském roce do knihovny zavítalo téměř 1 000 návštěvníků, z nichž mnozí přišli v rámci kulturních a vzdělávacích akcí, v knihovně se pravidelně scházejí důchodci, místo pro setkávání zde najdou i členové některých ponikelských spolků. Knihovnice paní Ludmila Višňáková spolupracuje velmi dobře se základní školou, děti knihovnu pravidelně navštěvují v rámci výuky českého jazyka a literatury.


Článek pro tisk

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj