Knihovna roku 2017

Nominace za Liberecký kraj - Místní lidová knihovna v Heřmanicích 

Dne 5. října 2017 předal v  Zrcadlové kapli pražského Klementina ministr kultury ČR Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2017“. 

Informace o udělených cenách na webové stránce NK ČR.

Všechny nominované knihovny převzaly ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Ocenění za propojení služeb knihovny s kulturním životem obce a výbornou spolupráci s jejím vedením převzali z rukou předsedy SKIP PhDr. Romana Giebische Ph.D. starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný a knihovnice Ivana Čejková.

O  knihovně v Heřmanicích

Heřmanice s necelými 270 trvale žijícími obyvateli patří k těm nejmenším na Frýdlantsku. V roce 2016 navštívilo knihovnu 465 občanů, kteří si vypůjčili 1 216 knih a časopisů. Z celkového počtu 264 obyvatelé je v knihovně registrovaných 27 čtenářů, z toho 4 děti. A jak to bývá, jeden čtenářský průkaz využívá více členů rodiny, tím procento čtenářů v obci stoupá. Každý rok přibude do regálů průměrně 40 nových knih. Většina je zakoupena z prostředků obce prostřednictvím Krajské vědecké knihovny v Liberci dle Smlouvy o nákupu a zpracování knih. Knihovna využívala AKS Clavius, od roku 2014 je připojena do regionálního systému Clavius REKS. Čtenáři mají k dispozici on-line katalog, zpřístupněný na webových stránkách knihovny.

Knihovnice paní Čejková se snaží o vytvoření takového prostředí, které bude příjemné nejen dospělým, ale i dětským čtenářům. V obci Heřmanice není škola, děti dojíždí do Frýdlantu a Dětřichova, kde se zapojují do různých kroužků a akcí své školy. O to složitější situaci má knihovnice v Heřmanicích, která nejen připravuje vlastní akce - tvůrčí dílny pro děti, ale zapojuje se i do celostátních knihovnických, např. Noci s Andersenem. Snahou knihovnice je obohatit volný čas místních dětí o aktivity v knihovně a koordinovat akce se svými kolegyněmi z okolních knihoven tak, aby se vzájemně doplňovaly. Významnou měrou přispívá k vytvoření výborných podmínek pro připravované akce zřizovatel knihovny – Obec Heřmanice. K propagaci akcí knihovna využívá vlastní webové stránky, Facebook i webové stránky obce.

Místní knihovna v Heřmanicích je umístěna v budově obecního úřadu, otevřeno má jednou týdně v pondělí vždy od 14 do 17 hodin. Knihovnice po domluvě ráda vyhoví a zájemcům umožní přístup k internetu i v nepůjčovních dnech.

Knihovna má ve svém fondu 3 548 knih, dále průběžně nabízí přibližně 120 knih z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Čtenáři mají zájem i o sedm titulů časopisů, které knihovně hradí Obec Heřmanice. Veškerý knihovní fond je přeznačen a přehlednost fondu ocenili i čtenáři, kterým se nabízí literatura všech žánrů včetně atraktivních titulů.

Knihovna sídlí v přízemí obecního úřadu, podmínky neumožňují plně bezbariérový přístup. Během posledních dvou let došlo k rekonstrukci celé budovy úřadu a tím i knihovny – byla vyměněna okna, topení, místnosti jsou nově vymalovány a celý prostor prosvětlením a uspořádáním nábytku působí na návštěvníky velmi příjemně. Knihovnu využívají nejen místní obyvatelé, ale i sezónní návštěvníci, chataři a chalupáři. Vzhledem k velikosti obce není problém dostupnosti pro všechny věkové skupiny, knihovnu navštěvují i obyvatelé spádových obcí. Knihovnice ráda vyhoví i starším a méně pohyblivým občanům a knihy zajistí dodáním až do domu. Potěšitelné je, že po otevření knihovny, které doznala úpravami podstatných změn, zájem čtenářů výrazně stoupá.

Knihovna jako jedna z prvních na Liberecku poskytovala občanům přístup k internetu, záhy si pořídila prostřednictvím dotace z programu VISK 3 automatizovaný knihovní systém. O vysoké úrovni služeb svědčí skutečnost, že v roce 2004 byla knihovna nominována na cenu Knihovna roku. Prezentací své činnosti přispěla k vítězství Heřmanic v soutěži Vesnice Libereckého kraje roku 2006 a k zisku 3. místa v celostátní soutěži Vesnice roku. V současné době již zájem o internet v knihovně není tak velký, přístup k němu knihovna umožňuje místním obyvatelům i návštěvníkům obce. 

Webové stránky knihovny http://knihovnahermanice.webk.cz jsou pravidelně aktualizovány, čtenáři zde najdou základní informace o knihovně, přehled nabízených služeb a kromě několika dalších rubrik především přístup k on-line katalogu a čtenářskému kontu

V roce 1967 se stal knihovníkem místní lidové knihovny v  Heřmanicích pan Zdeněk Pavlíček a knihovnu vedl do roku 2014, tj. 47 let. Pod jeho vedením knihovna vždy dosahovala velmi dobrých výsledků. Velkou pomocnicí byla panu Pavlíčkovi také jeho manželka Irena, společnými silami zpracovali fond heřmanické knihovny v počítači a byli mezi prvními obecními automatizovanými knihovnami.V roce 2012 obdržel pan Pavlíček od Regionální organizace SKIP Libereckého kraje cenu Knihovník Libereckého kraje roku 2012 za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Svou knihovnickou činnost ukončil v roce 2014, v němž oslavil krásné jubileum - 80 let života. 

Od ledna 2015 knihovnu převzala paní Ivana Čejková, svými nápady a šikovností přispěla k vytvoření nového, příjemného prostředí knihovny a velmi dobře pokračuje v činnosti této knihovny s dlouhodobě výbornými výsledky. Můžeme říci, že heřmanická knihovna je v dobrých rukách a určitě bude velmi dobře pracovat dál.   

Fotogalerie z předání ocenění.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj