KONCEPCE

Základní koncepční dokumenty 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020

Další koncepční dokumenty v oblasti knihovnictví


Legislativa 

Aktuálně: Ochrana osobních údajů - příručka pro knihovny

Rozcestník ke knihovnické legislativě na stránce Národní knihovny

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy, Autorské právo, Ochrana osobních údajů, Svobodný přístup k informacím, Povinný výtisk aj.

Knihovní zákon a návazné prováděcí předpisy

Zákon č. 257/2001 Sb.  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (k 14. 4. 2014)  - ke stažení ve formátu PDF

Evidence a revize knihovního fondu, MVS:

Poskytování dotací na podporu činnosti knihoven

Evidence knihoven

Adresa pro hlášení změn v evidenci knihoven:

Ministerstvo kultury ČR, oddělení literatury a knihoven, Maltézské nám. 1, 100 00 Praha 1, kontaktní telefonní číslo: 257 085 357

Další informace a stanoviska

Povinný výtisk

Autorské právo

Přehled legislativních dokumentů týkajících se autorského práva na stránce Národní knihovny ČR

Hlášení o veřejném čtení v knihovnách 

Půjčování zvukových záznamů

Další informace:

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. a jeho novela č. 216/2006 Sb. Stručný výtah z přednášky "Služby knihoven ve světle novely autorského zákona" PhDr. Víta Richtera uskutečněné dne 12. 1. 2007 v KVK v Liberci.

Nákup informačních zdrojů do knihoven

Nákup knih, periodik a dalších informačních zdrojů se od 1. 10. 2016 řídí zákonem č. 134/2016 Sb., (zákon o zadávání veřejných zakázek). Důležitým ustanovením je § 30 (Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky), který v písmenu h) obsahuje výjimku na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů.
Citace předmětného ustanovení s vysvětlujícím komentářem.

Ochrana osobních údajů

Svobodný přístup k informacím

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje pravidla pro poskytování informací a jeho podmínky. Mezi povinné subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, patří státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, tedy i knihovny. V zákoně je však zakotveno také omezení práva na informace.

Ústřední knihovnická rada

Informace z Ústřední knihovnické rady  (poradní, iniciativní a koordinační orgán ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven v České republice).

Mezinárodní doporučení pro činnost knihoven

Přijímání darů od 1. 1. 2015

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj