Článek 6.

Plocha knihovny určená pro uživatele

Knihovna má mít pro svou činnost k dispozici odpovídající prostor, aby mohla v plném rozsahu poskytovat knihovnické a informační služby. Knihovna nabízí své prostory pro studium jednotlivců i skupin, pro volnočasové aktivity i setkávání. Knihovna má nabízet prostory pro služby dospělým, dětem a mladistvým i pro využívání celou rodinou. (Manifest IFLA/UNESCO)

Indikátor: Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti1. V obcích do 1000 obyvatel se tento ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny všechny funkce knihovny. 

  1. Plocha určená uživatelům zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovny, čítárny včetně letních čítáren, přednáškové (divadelní) sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd.
  2. Při hodnocení prostorového zajištění knihovny a při projektové přípravě výstavby i rekonstrukce knihovny se v přiměřeném rozsahu použije metodický pokyn Ministerstva kultury2.
 

Poznámky:

1 Spádová oblast – zpravidla se jedná o území obce, v případě, že knihovna slouží i přidruženým obcí, provede se součet obyvatel všech lokalit, kterým knihovna slouží. V případě knihovny sloužící určité části obce, hodnotí se počet obyvatel této části. 

2 Metodický pokyn pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – připravuje se, předpokládané schválení: rok 2012.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj