Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic 

O projektu 

Krajská vědecká knihovna v Liberci je zapojena do projektu Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic. Cílem projektu je prostřednictvím sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska zprostředkovat informace a informační zdroje uživatelům knihoven i všem ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Spolupráce a propojování vědeckých a veřejných knihoven, výměna a sdílení znalostí a zkušeností  na daném území se může významným způsobem promítnout do úrovně a kvality vzdělání.

Do projektu jsou zapojeny čtyři instituce: Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek, Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek, Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna a Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Doba trvání projektu: 1. prosince 2013 – 30. listopadu 2014

V současné době je již projekt ukončen.

Tisková zpráva

 

                

Projekt je podpořen z prostředků programu Cíl 3 – Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

Aktivity projektu

1) podpora meziknihovních služeb – zjednodušení a zefektivnění meziknihovních služeb mezi zapojenými knihovnami přinese uživatelům možnost získat požadované informační zdroje rychleji a za lepších podmínek. Díky projektu mohli uživatelé knihovny objednávat publikace z Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a z Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek zdarma.

2) nákup elektronických knih a hledání cest jejich optimálního sdílení

V červnu 2014 jsme zpřístupnili celkem 353 titulů odborných zahraničních e-knih, které byly pořízeny z finančních prostředků získaných v rámci tohoto projektu.

Informace o možnostech využití e-knih

3) workshopy – v průběhu celkem čtyř workshopů budou prezentována a diskutována témata fungování a řízení knihoven v současném světě, který je zásadním způsobem ovlivňován rychlým rozvojem informačních technologií

4) pobytové stáže – výměnné pobyty mohou napomoci ke zvyšování odborných kompetencí pracovníků zapojených knihoven

5) Dny knihoven – v rámci Dnů knihoven budou moci studenti vysokých škol navštívit knihovny v Chemnitz a Plzni, seznámit se s jejich službami a nabídkou elektronických informačních zdrojů pořízených v rámci projektu

Aktivity v rámci projektu jsou zaměřené nejenom na studenty a pedagogy vysokých škol a pracovníky knihoven, ale také na širokou veřejnost z řad laiků či odborníků z jiných oblastí.

 

Technische Universität Chemnitz, Universitätsbibliothek (lead partner)

Kontaktní osoba projektu: Angela Malz, ředitelka Univerzitní knihovny (angela.malz@bibliothek.tu-chemnitz.de)

Koordinátor: Adam Slabý (adam.slaby@bibliothek.tu-chemnitz.de)

Informace o projektu

 

Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek (projektový partner)

Kontaktní osoba projektu: Falk Maiwald, ředitel Univerzitní knihovny

Koordinátor: Ralf Schwarzbach (ralf.schwarzbach@hszg.de) 

Informace o projektu

 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna (projektový partner)

Kontaktní osoba projektu: Miloslava Faitová, ředitelka Univerzitní knihovny (faitova@uk.zcu.cz)

Koordinátor: Magda Šrajbová (msrajbov@uk.zcu.cz)

Informace o projektu

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci (projektový partner)

Kontaktní osoba projektu: Blanka Konvalinková, ředitelka knihovny (konvalinkova@kvkli.cz)

Koordinátor: Dana Petrýdesová (petrydesova@kvkli.cz)

 

Závěrečná akce projektu - 11. listopadu 2014, Plzeň

Fotogalerie

Program:

 • Sasko-česká spolupráce jako šance pro studenty germanistiky
 • Aktivity oddělení německého jazyka Ústavu jazykové přípravy UJP ZČU
 • Open Access - otevřený přístup k výsledkům vědy
 • Politické dimenze Open Access
 • Hodnocení projektu projektovými partnery (M. Firstová, B. Konvalinková, R. Schwarzbach)
 • ČSSK - bilance a perspektivy pro dotační období 2014-2020 (A. Slabý)
 • Prohlídka nových prostor Univerzitní knihovny ZČU v Plzni

 

Česko-saský den knihoven - 23. října 2014, Plzeň

Fotogalerie

Akci připravila pro studenty strojaře projektových partnerů Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni spolu s Fakultou strojní ZČU. Zúčastnili se studenti z Technické univerzity Chemnitz, Vysoké školy Zittau/Görlitz, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni (celkový počet účastníků 48). Dopolední program byl zaměřený na obráběcí technologie. V další části programu studenti navštívili Vědeckotechnologický park na Borských polích, kde se seznámili s provozem firmy HOFMEISTER, s.r.o., v závěru byly představeny nově otevřené prostory Univerzitní knihovny Bory.

 

Workshop v Liberci - 6. října 2014, Liberec

Fotogalerie

Workshop konaný v Liberci byl již čtvrtým projektovým setkáním. V průběhu dopoledního bloku se účastníci seznámili s činností Krajské vědecké knihovny v Liberci, která je novým projektovým partnerem. Cílem bylo prostřednictvím prezentace knihovny nabídnout partnerům obraz systému českého veřejného knihovnictví na úrovni kraje a tím podpořit jeden z cílů projektu, tj. výměnu zkušeností a znalostí. Odpolední blok byl věnován diskusi nad proběhlými či plánovanými akcemi (Dny knihoven v Plzni, závěrečná akce v Plzni), byl také navržen workshop nad rámec původního plánu, který by se věnoval tématům navazujícího projektu. Na závěr zazněly oficiální informace o novém dotačním období (prezentace - A. Slabý), diskutovalo se o zaměření nového projektu.

Program, Zápis

 

Studijní pobyt v Liberci - 30. září - 1. října 2014, Liberec

Fotogalerie

V rámci studijního pobytu navštívili naši knihovnu kolegové a kolegyně z partnerských knihoven v Zittau, Chemnitz a Plzni. Program rozvržený do tří dnů byl sestaven tak, aby poskytl ucelený přehled o fungování a činnosti knihovny. Účastníci se seznámili se základní koncepcí knihovny a jejích služeb, navštívili všechna provozní oddělení včetně jedné pobočky (Ruprechtice). V Odboru zpracování jim byly představeny základní knihovnické procesy - akvizice, katalogizace a technické zpracování. S velkým zájmem se setkala prezentace služeb bibliografického oddělení včetně ukázky zajímavých dokumentů z fondu starých a vzácných tisků následovaná přednáškou o regionálních funkcích liberecké knihovny. V průběhu závěrečného dne se účastníci setkali s kolegy z liberecké univerzitní knihovny a navštívili rekonstuovanou budovu Galerie Lázně.

Pozvánka a program

 

Workshop Bibliometrie - 25. června 2014, Chemnitz

Fotogalerie

Program:

 • přednášky – SciVal jako praktická aplikace (Jörg Hellwig), Bibliometrie na ZČU v Plzni (M. Firstová), Biblometrie na TU Liberec (M. Zizienová)
 • diskuse – studijní pobyt v Liberci (září), workshop v Liberci (říjen), monitorovací zpráva a soupiska
 • informace k novému dotačnímu období

 

Dny knihoven - 29. dubna 2014, Chemnitz

Fotogalerie

14 studentů Technické univerzity v Liberci v doprovodu dvou pracovnic naší knihovny se zúčastnilo studijní cesty do Chemnitz. V rámci programu se seznámili s projektem Česko-saská síť knihoven, získali informace o možnostech studia na TU Chemnitz a aktivitách Mezinárodního univerzitního centra, prohlédli si kampus TU Chemnitz a knihovnu, součástí byla i praktická práce s informačními zdroji, testování znalostí studentů o knihovně apod.

 

Workshop "Elektronické informační zdroje II" - 16. dubna 2014, Plzeň

Fotogalerie

Program:

 • přednášky – Elektronické informační zdroje a české právo (Vít Richter), Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR (Barbora Katolická), E-média a právní základy v Německu (Eike Busch), Koncepce výzkumu společného katalogu (Kazimierz Jarema) – prezentace k dispozici zde
 • diskuse – výběrová řízení na e-knihy, aktuální stav v jednotlivých knihovnách
 • upřesnění a koordinace připravovaných akcí - Dny knihoven v Chemnitz, workshop III v Chemnitz
 • poznatky z výměnného pobytu (březen 2014, Chemnitz)

 

Výměnný pobyt - 25.-27. března 2014, Chemnitz

Dvě pracovnice liberecké knihovny absolvovaly třídenní studijní pobyt v univerzitní knihovně v Chemnitz. V průběhu pobytu se seznámily se strukturou a činností tamější knihovny, navštívily vybraná pracoviště a získaly zajímavé informace o projektech a nejbližších plánech knihovny.

Cestovní zpráva

 

Workshop "Elektronické informační zdroje I" - 13. února 2014, Zittau

Fotogalerie

Program:

 • přivítání
 • přednášky na téma E-book platformy - MyiLibrary, EBSCO Ebooks, Ebrary
 • diskuse - společný katalog, právo a elektronické informační zdroje
 • upřesnění a koordinace připravovaných akcí - studijní stáž (Chemnitz, březen), workshop Elektronické informační zdroje II (Plzeň, duben), Dny knihoven (Chemnitz, květen)

 

Oficiální zahajovací akce projektu - 16. ledna 2014, Chemnitz

Fotogalerie

Program:

 • přivítání a zdravice oficiálních hostů, představení projektových partnerů
 • prezentace: Retrospektiva česko-saských projektů na TU Chemnitz, Koncepce a cíle projektu Česko-saská síť knihoven, Česko-saské ekonomické vztahy, Centrální portál českých knihoven, Euroregiony - hybná síla přeshraniční spolupráce,Transfer informací a znalostí jako motor inovace
 • závěr a výhledové shrnutí

 

1. pracovní setkání členů projektového týmu - 12. prosince 2013, Chemnitz

Fotogalerie

Program:

 • seznámení projektového týmu
 • administrace projektu
 • koordinace a zásady práce s veřejností
 • termíny a témata projektu
 • přípravy zahajovací akce

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj