Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti - projekt NAKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (jpg)

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

V rámci Klíčové aktivity č. 4 Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost – Podkativita č. 2 - Podpora čtenářské gramotnosti - vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Metodické centrum je určeno pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol a studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. V rámci projektu budou od ledna 2021 do června 2023 minimálně osmkrát za rok realizovány workshopy a odborné přednášky, jejichž cílem je inspirovat pedagogy současné i budoucí, jak poutavě pracovat s žáky a studenty s literaturou.

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontaktní osoby:


Nabídka publikací

Na závěr projektu NAKAP II jsme pro účastníky setkání platformy Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti a konferencí „Čtení – cesta ke vzdělání“ zajistili metodické příručky z nakladatelství Šafrán.

K dispozici je omezený počet publikací, proto si můžete vybrat pouze 2 tituly.  (Upozornění - pracovní sešity mají prakticky stejný obsah jako základní příručka). Podrobné informace o publikacích najdete na odkazech pod názvy. Po odeslání našeho objednávkového formuláře (NE v e-shopu nakladatelství) dostanete na uvedenou e-mailovou adresu kopii vyplněného formuláře, která je potvrzením objednávky. Pokud přijde oznámení, že je již publikace nedostupná, zkuste vybrat jinou. Publikace obdržíte bezplatně. 

Čteme a píšeme naučné texty pro 3. třídu - objednávkový formulář

Čteme a píšeme naučné texty pro 4. třídu - objednávkový formulář

Čteme a píšeme naučné texty pro 5. třídu - objednávkový formulář

Čteme a píšeme naučné texty pro 6. třídu - objednávkový formulář

Čteme s porozuměním pro 3. třídu objednávkový formulář

Čteme s porozuměním pro 4. třídu objednávkový formulář

Čteme s porozuměním pro 5. třídu objednávkový formulář

Čteme s porozuměním, pracovní sešit pro 3. třídu objednávkový formulář

Čteme s porozuměním, pracovní sešit pro 4. třídu objednávkový formulář

Záznamy z četby – postava objednávkový formulář

Záznamy z četby – další nápady objednávkový formulář

Čteme s nečtenáři objednávkový formulář

Dílna čtení se sadou otázek objednávkový formulář


Akce proběhlé v rámci projektu NAKAP II 

V rámci projektu proběhly v letech 2021 až 2023 konference Čtení - cesta ke vzdělání  II. a III. (první konference se uskutečnila v době realizace projektu NAKAP I) a 20 setkání platformy Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti.  Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast.

20. Knihovnický „nápadník“

20. setkání platformy - workshop pro pedagogy ZŠ, SŠ, knihovníky a studenty proběhl 19. června 2023 v čítárně Knihovny pro děti a mládež

Lektorka: Mgr. et Mgr. Helena Kovalová, pracovnice Knihovny pro děti a mládež KVK v Liberci a lektorka čtenářských lekcí s pedagogickou praxí na základní škole

Jedním ze způsobů, jak podpořit upadající zájem o tištěné slovo, jsou knihovnické lekce, které umožňují dětem setkat se se zajímavými knihami, „osahat“ si je, ponořit se do příběhu a díky tomu třeba i lépe porozumět sám sobě nebo okolnímu světu. Workshop měl posloužit jako inspirace – výchozím bodem byl přímo text vybraných knih pro první i druhý stupeň základních škol a nastínění způsobů, jak s ním lze pracovat. Účastníci měli šanci si vyzkoušet, co dokáží zjistit o postavě, zda se jim podaří „vyhmátnout“ základ příběhu, aplikovat informace obsažené v textu nebo odhalit jeho návaznost. Společně také prozkoumali, zda dokážeme přiblížit prastaré řecké příběhy dnešním čtenářům nebo jak představit dospívajícím knihy reflektující různé problémy.

Účastníci obdrželi metodickou příručku z nakladatelství Šafrán - Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet a měli možnost si vybrat další z nabídky publikací.

19. Příběhy Petra Síse v zrcadle historie i současnosti

19. setkání platformy – workshop  pro pedagogy základních a středních škol, studenty a knihovníky proběhl 29. května 2023 ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorky:  Mgr. Aneta Bučková, M.A., Universität Regensburg, DAMU  a PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogicka fakulta, Katedra germanistiky, Labyrint věd(ění) na PedF UK 

Interaktivní workshop nechal hravou formou ožít obrázkové knihy Petra Síse. Zeď: jak jsem vyrůstal za železnou oponou a Nicky & Věra: příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. Účastnice workshopu získaly inspiraci, jak s těmito zajímavými díly pracovat v knihovnické i školní praxi, kde je mohou využít v různých předmětech. Kromě českého jazyka a literatury jmenujme např. občanskou nauku, základy společenských věd, dějepis, zeměpis či umělecké výchovy. Pomocí metod tvořivé dramatiky se lektorky zaměřily na vnitřní světy postav a vydaly se po stopách tajemství textu, ať už jsou ukryta za kresbami nebo schována mezi řádky.

18. Naratologie v praxi II.

18. setkání platformy – workshop  pro pedagogy základních a středních škol a studenty proběhl 20. dubna v malém poslechovém sále KVK v Liberci

Lektorka: Radka Vojáčková, pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Další praktické a zážitkové seznámení s naratologickými lekcemi a dílnami čtení, které jsou aplikovatelné ve výuce literatury na základní i střední škole. Tentokrát se  zaměříme na postavu a čas příběhu.

Obsah workshopu:

  • Jak zpřístupnit žákům teorii literárního vyprávění?
  • Jak je naučit postupy, které vedou k analýze příběhu?

Konference Čtení – cesta ke vzdělání III 

Téma: „Knihovny a školy aneb táhneme za jeden provaz“

proběhla v úterý 14. 3. 2023 od 9 do 15:30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Program:

8:30 - 9:00 Prezence

9:00 - 9:10 Zahájení -  PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka KVK v Liberci. Moderátorka Mgr. Michaela Kotenová, Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury; VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou

9:10 - 9:55 Knihovna … táhneme za jeden provaz - PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

9:55 – 10:10 Přestávka

10:10 – 11:00 Čtením proti dyslexiím - PhDr. Václav Mertin, psycholog se zaměřením na poradenství pro rodiče dětí a dospívajících, uplatnění psychologie ve školství, individualizaci vzdělávacího přístupu k dětem a další témata

11:00 – 12:00 Učíme (se) společně. Spolupráce škol a knihoven jako cesta k profesnímu růstu institucí i jednotlivců - Mgr. Tereza Nakládalová, učitelka a metodička Čtenářského programu Nové školy o. p. s.

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd

12:30 -  13:15 Elektronické informační zdroje v knihovnách a jejich otevřený i skrytý potenciál pro rozvoj žáků, studentů a učitelů - doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví , Knihovna Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

13:15 – 13:30 Diskuze

13.30 – 15:30 Workshopy poběží současně, účastníci zvolí jeden v přihlášce.:

17. Co potřebuje paměť ke skvělému výkonu

17. setkání platformy - workshop pro pedagogy základních a středních škol a studenty proběhl 19. ledna 2023 ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorka: MUDr. Michaela Karsten, trojnásobná světová mistryně v paměťových schopnostech a Guinness rekordmanka

Obsah workshopu: Vstup do tématu. Příprava mozku k učení – priming. Práce s učebním textem – PQ5R metoda. Příjem informací do mozku. Slabá místa paměti a jak je překlenout. Mentální předpoklady k dosažení skvěle fungující paměti (praktické příklady). Přehled paměťových technik. Zevní a vnitřní vlivy na koncentrační schopnost. Optimalizace učebního prostředí. Paměť a stres. Jak posílit svoji psychickou odolnost.

Materiály ke stažení: prezentace a doporučená literatura

15. a 16. Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

15. a 16. setkání platformy - semináře pro pedagogy základních a středních škol a studenty proběhly 10. listopadu a 1. prosince 2022 ve velkém sále KVK v Liberci.

Lektor: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., oborový didaktik na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a autor beletristických knih pro děti i dospělé.

Semináře měly povahu workshopu, kde si učitelé sami vyzkoušeli několik aktivit především v duchu tzv. tvořivé interpretace a uměleckoexpresivního pojetí literární výchovy. Aktivity lektor vybíral na místě (ze zásoby několika desítek) podle složení účastníků, atmosféry atp. Aktivity měly logický přesah do jazykové, slohové a komunikační výchovy.

14. Naratologie v praxi

14. setkání platformy – workshop  pro pedagogy základních a středních škol a studenty proběhl 31. října 2022 v malém poslechovém sále KVK v Liberci

Lektorka:  Radka Vojáčková, pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Obsah workshopu:

  • Jak zpřístupnit žákům teorii literárního vyprávění? 
  • Jak je naučit postupy, které vedou k analýze příběhu?

Praktické a zážitkové seznámení s naratologickými lekcemi a dílnami čtení, které jsou aplikovatelné ve výuce literatury na základní i střední škole.

13. Louskáček na poezii

13. setkání platformy - workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty proběhl 20. září 2022 ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorka: Mgr. Michaela Kotenová - působí jako oborová didaktička na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL a zároveň vyučuje český jazyk a literaturu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. Zabývá se rozvojem čtenářské gramotnosti a čtenářství a komunikačním pojetím výuky českého jazyka. Literaturu a četbu nevnímá pouze jako nedílnou složku předmětu ČJL, ale především jako nástroj hledání cesty k sobě samému i světu, který nás obklopuje.

Jak vnímáme poezii v 21. století? A je pro ni v uspěchaném digitálním světě vůbec ještě místo? A co ve škole? Co s žáky číst, co tvořit? Jak s texty pracovat, abychom jen neurčovali rýmové schéma či figury a tropy? Zkrátka aby poezie (o)žila… Tyto oříšky se pokusíme společně „nalousknout“ během interaktivního workshopu. V několika tematických blocích s využitím různých metod a aktivit ochutnáme něco ze současné české poezie, ale také poezie pro děti a mládež.

12. Louskáček na současnou literaturu

12. setkání platformy - workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty proběhl 7. června 2022 ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorka: Mgr. Michaela Kotenová - působí jako oborová didaktička na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL a zároveň vyučuje český jazyk a literaturu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. Zabývá se rozvojem čtenářské gramotnosti a čtenářství a komunikačním pojetím výuky českého jazyka. Literaturu a četbu nevnímá pouze jako nedílnou složku předmětu ČJL, ale především jako nástroj hledání cesty k sobě samému i světu, který nás obklopuje.

S jakými texty současné literatury stojí za to v hodinách češtiny pracovat? Jaké volit postupy a metody? A kde na to (zejména na SŠ) brát čas? Tento oříšek se lektorka společně s pochluchači pokusila „nalousknout“ během interaktivního workshopu. V několika tematických blocích s využitím různých výukových metod a čtenářských strategií aktivně jsme ochutnali něco ze současné literatury pro děti a mládež, ale též ze současné prózy a poezie.

11. Tvořivá dramatika a práce s literárním textem

11. setkání platformy - workshop pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a studenty proběhl 13. května 2022 v poslechovém sále KVK v Liberci 

Lektorka: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., pracuje na Katedře germanistiky na Pedagogické fakultě UK.  Externě se věnuje výuce literatury pro děti a mládež na Katedře české literatury PedF UK. Je známá jako literární kritička, je členkou české sekce IBBY. Ve volném čase se věnuje vlastnímu psaní, vícejazyčnému divadlu. Působila také jako programová manažerka Labyrintu věd(ění), univerzity prvního věku. Od ledna 2022 studuje výchovnou dramatiku na Divadelní fakultě AMU.

Workshop byl koncipován jako ochutnávka různých postupů založených na celostní pedagogice s využitím technik literární a dramatické výchovy. Program byl rozdělen do dvou bloků. První blok se odrazil od robinzonovského tématu postaveného do kontextu 2. světové války (Petr Sís: Robinson a/vs. Uri Orlev: Ostrov v Ptačí ulici). Můstek mezi oběma bloky vytvořila upoutávka na novou knížku Petra Síse s názvem Niky & Věra. Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. Oklikou nás zavedl k druhému bloku, v němž jsme se odrazili od časoprostoru Prahy. Ta se jednou objevila ve vzpomínkách na dětství a jednou jako kulisa cesty časem v napínavé fantasy (Petr Sís: Tři klíče a/vs. Jitka Hladká, Marek Hladký: Tajemství pergamenů).

10. Třídní knihovničky - čím a jak je naplnit, jak s nimi pracovat

10. setkání platformy - workshop - proběhl 26. dubna 2022 od 9 do 13:30 hod ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorka: Radka Vojáčková , pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Workshop byl věnován třídním knihovničkám, které by měly být nedílnou součástí každé třídy.

  • Jaké knihy zvolit pro takovou knihovničku?
  • Kde a jak knihy získat?
  • Jak s knihovničkou pracovat?

Účastníci si vyzkoušeli postupy, jak dětem knihy z knihovničky přiblížit, pomoci jim je otevřít, prozkoumat a nalákat děti k četbě.

9. Čtenářská gramotnost v prvouce, přírodovědě a vlastivědě

9. setkání platformy - seminář s praktickými ukázkami proběhl 15. března 2022 od 9 do 13:30 hod. ve velkém sále KVK v Liberci

Lektor: Mgr. Zdeněk Brom - učitel na základní škole. Je lektorem seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy. Publikoval několik učebnic a metodických materiálů.

Vzdělávací program byl připraven na základě dlouhodobé učitelské praxe a byl zaměřen na praktické seznámení s výukovými metodami a postupy, které využívají čtenářskou gramotnost jako základ efektivní výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Účastníci nahlédli prakticky na to, jak lze propojit rozvíjení čtenářské gramotnosti s osvojováním učiva prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Vyzkoušeli si na konkrétních učebních materiálech a listech, jak vést žáky k samostatnému čtení a porozumění zadání úkolů, vyhledávání a zaznamenávání důležitých informací v textu, grafech, obrazových záznamech, osvojení dovednosti samostatně tvořit svůj zápis, vyvozování závěrů z informačních zdrojů.

8. Možnosti využití skládaček při rozvoji čtenářské gramotnosti

8. setkání platformy - seminář s praktickými ukázkami proběhl 11. února 2022 od 9 do 13:30 hod. ve velkém sále KVK v Liberci

Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková, učitelka na ZŠ Vranovice, předsedkyně metodického kabinetu českého jazyka pro Brno-venkov (SYPO). Spolupracovala na projektech Digigram a PPUČ (NPI), které se zabývaly rozvojem gramotností.

Účastnice se seznámily s tím, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v souvislosti se skládacími organizéry, tj. druhem grafických organizérů. Na jednoduchých skládačkách si ukázaly možnosti rozvoje čtenářských strategií nebo prvků příběhu. Všechny dovednosti i skládačky se vztahovaly k jednotlivým oblastem čtenářské gramotnosti i možným typickým aktivitám (dílna čtení, čtenářská lekce). Ukázaly si i známější lapbooky nebo flipbooky.

7. Popelka poezie

7. setkání platformy -  seminář s praktickými ukázkami proběhl 7. prosince 2021 od 9 do 13:30 hod. v čítárně Knihovny pro děti a mládež KVK v Liberci

Lektorka: Mgr. Helena Kovalová, pracovnice Knihovny pro děti a mládež KVK v Liberci a lektorka čtenářských lekcí s pedagogickou praxí na základní škole

Poezie bývá u dospívajících neoblíbenou a přehlíženou Popelkou. Je možné ji nějak zatraktivnit? Pojďme si na vlastní kůži vyzkoušet několik aktivit přibližujících starším žákům a studentům básně, které by je mohly zaujmout. Část setkání bude věnována i Erbenově Kytici. Pokusíme si odpovědět na otázky: Žije ještě Kytice? Má co říci současnému čtenáři?

Konference Čtení – cesta ke vzdělání II

proběhla v úterý 19. října 2021 od 9 do 15:15 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Program:

8.30 - 9.00 Prezence

9.00 - 9.10 Zahájení -  PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka KVK v Liberci. Moderátorka Mgr. Michaela Kotenová, Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec; VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou

9.10 - 9.55 Čtení digitální versus čtení tradiční - prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.,  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

9:55 – 10.10 Přestávka

10:10 – 11:10 Čtenářská gramotnost – základ informatiky - Mgr. Zdeněk Brom, Základní škola U Roháčových kasáren Praha 10, lektor seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy

11:10 – 12:00 Naše společná cesta ke čtenářství a pisatelství  - příběh ze ZŠ a MŠ Ostašov - Mgr. Aleš Kozák, statutární zástupce ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostašov

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd

12:30 -  13:15 „Učíme se příběhem“. Ukázka jedné z lekcí, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu - Radka Vojáčková, pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci,

lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

13:15 – 13:30 Diskuze

13.30 – 15:15 Workshopy:

  •  Texty a jejich didaktický potenciál - Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Pedagogická konzultantka Pomáháme školám k úspěchu a certifikovaná lektorka RWCT, učitelka na Doctrina-Podještědském gymnáziu v Liberci

6. Proplouvání světem literatury pro děti a mládež

6. setkání platformy - seminář s praktickými ukázkami pro pedagogy 2. stupně základních škol se uskutečnilo 30. září 2021 od 9 do 13:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Lektorka: Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí Centra dětského čtenářství v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Knižní trh je vlastně takový malý oceán – každý rok vyprodukuje spoustu knižních novinek, ale někdy je nadlidský výkon vším proplout. Společně jsme nakoukli pod pokličku současné literatury pro děti a mládež, povyprávěli si o aktuálních knižních fenoménech a doporučili si, jak některá témata či konkrétní tituly metodicky uchopit a jak s nimi pracovat.

5. Poezie - cesta ke hvězdám i ke čtenáři

5. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol proběhl 3. 6. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Jak pracovat s poezií v hodinách českého jazyka? Jak poezii zařadit do dílen čtení? Během semináře si účastníci vyzkoušeli čtenářské lekce s básničkami, okusili poetickou dílnu čtení a načerpali další inspiraci pro práci s poezií.

4. Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti

4. setkání platformy - seminář pro studenty a pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 23. 4. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Účastníci se seznámili s komiksovou historií od jeskynních maleb ke komiksům na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpověděli otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části lektorka představila nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Účastníci obdrželi materiály, které mohou použít v praxi.

3. Práce s knihou

3. setkání platformy - seminář pro pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 12. 3. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mohou nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných, včetně fascinujícího příběhu historie knihy. Lektorka přestavila strategie, jak děti školního věku seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst je. Účastníci si odnesli praktické tipy, jak se v záplavě knižních titulů orientovat.

2. Trénink paměti a koncentrace pro digitální věk

2. setkání platformy - seminář pro studenty a každého, kdo v 21. století pracuje hlavou proběhl 26. 2. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti

Žijeme v době informačního přetížení a neustálé změny. Je stále těžší koncentrovat se a učit. Praktický seminář byl zaměřený na rozvoj paměti, koncentrace a mentální kondice. Trénink propojuje antické „umění paměti“ s poznatky neurovědy a metodami pro snížení stresu. Účastníci se dozvěděli, jak pracuje mozek, jak vytváří vzpomínky a které faktory ovlivňují kvalitu zapamatování. Seznámili se se základními metodami a strategiemi pro zvýšení kapacity paměti, dostali tipy pro snadnější učení. Vyzkoušeli si jednoduchá cvičení pro snížení napětí a prohloubení koncentrace.

1. Jak vést dílnu čtení a čtenářskou lekci on-line

1. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ proběhl ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM.

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Dílny čtení jsou pro rozvoj dětského čtenářství zásadní. A to i v době, kdy jsou školy uzavřené. Během semináře si účastnící osvojili základní strukturu dílny čtení a vyzkoušeli četné náměty, jež jsou realizovatelné i v dílnách čtení v online prostředí. Součástí semináře byly i ukázky čtenářských lekcí, kdy se děti při četbě společného textu připravují na samostatnou práci v dílnách čtení.


NAKAP I

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Na základě projektu vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Projekt byl realizován v letech 2018 - 2020.

Více  o projektu