Oznamování protiprávního jednání

OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ DLE ZÁKONA 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu v rozsahu osobní působnosti dle Směrnice EU dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí vymezených věcnou působností Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen VOS), externího oznamovacího systému (dále jen „EOS“) nebo jinými způsoby v souladu se Směrnicí EU. 

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které 

 1. má znaky trestného činu, 
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň    100 000 Kč, 
 3. porušuje tento zákon, nebo 
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: 
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 
 2. daně z příjmů právnických osob, 
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
 4. ochrany spotřebitele, 
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 
 7. ochrany životního prostředí, 
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. 

Oznamovatel je ze zákona chráněn proti odvetným opatřením zaměstnavatele. 

Oznámení přijímá a vyřizuje pouze příslušná osoba nebo její zástupce (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana. Přístup k podaným oznámením má pouze příslušná osoba (osoby), která o nich zachovává mlčenlivost. 

Oznamovatel obdrží od Příslušné osoby vyrozumění nejpozději do: 

 • 7 dnů o přijetí oznámení, 
 • 30 dnů (od vyrozumění o přijetí) o výsledcích šetření, tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dní, nejvýše však 2x. 

Příslušnou osobou za Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci je Mgr. Marcela Freimuthová, v její nepřítomnosti ji zastupuje Mgr. Eva Hájková. 

Oznámení prostřednictvím VOS lze Příslušné osobě podat: 

 1. ústně telefonicky na telefonním čísle +420 482 412 125 v pracovní době od 8 do 15 hodin
 2. ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní době od 8 do 15 hodin 
 3. písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@kvkli.cz
 4. písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec I – Staré Město s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“

Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Další informace naleznete zde: 

 1. Zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů
 2. Justice.cz - oznamovatel

 

PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

V Liberci dne 12. prosince 2023