Kontakty a naše služby

Oddělení služeb knihovnám okresu Liberec

poskytuje služby knihovnám v okresu Liberec. Výkon regionálních funkcí hradí Liberecký kraj.

Pracovnice oddělení:

Zprávy o výkonu regionálních funkcí v knihovnách na Liberecku:

Nabídka pro knihovny a jejich zřizovatele

Konzultační a poradenská činnost

je jedním z hlavních úkolů našeho pracoviště. Jsme připraveny na Vaši návštěvu u nás, případně rády přijedeme za Vámi do Vaší knihovny. Kontaktujte nás! 

Pomoc při zpracování žádostí o dotaci z programu VISK 3

  • poskytujeme všem obecním úřadům i knihovnám formou rozesílání zpracovaných vzorových žádostí prostřednictvím e-mailu. Další informace poskytne při osobních nebo telefonických konzultacích paní Bc. A. Danielová. Na vyžádání zpracuje návrh žádosti pro konkrétní knihovnu. Rádi poskytneme informace při realizaci projektů. Více informací o projektu VISK 3 najdete na stránce Programy pro podporu knihoven.

Pomoc knihovnám s automatizovaným knihovním systémem Clavius REKS a Clavius

Výměnný fond

Soubor výměnného fondu si mohou knihovníci vybrat osobně nebo si jej objednat a případně se o skladbě a počtu knih dohodnout telefonicky, písemně, nebo e-mailem. Zajistíme rovněž bezplatný rozvoz případně svoz vrácených souborů. Doporučený rozsah jednoho souboru je cca 60 svazků. Upozorňujeme, že v on-line katalogu Krajské vědecké knihovny v Liberci si můžete najít, je-li určitá kniha ve výměnném fondu. Pokud je pod "Půjčovnou" i "Oddělením" text výměnný fond, kniha není půjčena v žádné knihovně. Pokud ano, objeví se pod "Oddělením" knihovna, kam je kniha zapůjčena. "Info" není k dispozici je určeno běžným čtenářům, aby nevyžadovali knihu v půjčovně. Knihu si můžete prostřednictvím e-mailu objednat.

Nákup z prostředků obce

mohou knihovníci ovlivnit, když sdělí pí Krupauerové, jaké okruhy literatury především žádají jejich čtenáři, případně jaký konkrétní titul by chtěli do knihovny nakoupit.

Vrácení knihy je při současném způsobu fakturování nákupu velmi obtížné, prosíme, abyste této možnosti využívali pouze v krajním případě. Při doplňování knihovního fondu je  třeba dbát na kvalitní skladbu fondu; není možné nakupovat pouze jeden druh literatury.

  • Nákup knih i administrativní záležitosti týkající se nákupu knih (dodací listy, faktury) zajišťuje Petra Krupauerová, krupauerova@kvkli.cz, tel. 482412192

Účtování nákupu knih z prostředků obcí

KVK v Liberci od roku 2009 uzavřela s obcemi a městy nové Rámcové smlouvy o nákupu a zpracování knih. Obce neposílají peníze na náš účet, ale dodávky knih jim jsou fakturovány. Obce každý rok potvrzují dodatek ke smlouvě, který má formu objednávky. V něm stanovují, za jakou částku máme pro vaše knihovny nakoupit a dodat knihy.

Pokud s knihami dostanete v obálce fakturu, neprodleně ji předejte k proplacení na obecní (městský) úřad. Ceny knih jsou účtovány se slevou a odborné zpracování knih je hrazeno z prostředků na výkon regionálních funkcí.

Informujte nás o nových titulech, které jste si pořídili do knihovny sami, abychom Vám je nedodali také prostřednictvím centrálního nákupu. Vracení knih, které do svého fondu nechcete, je nyní složitější.

Značení staršího knižního fondu

Nabízíme možnost vytisknutí prvních dvou písmen jména autora na samolepící etikety ve stejné podobě v jaké jsou značeny nově dodávané knihy. Stačí napsat, kolik jakých značek potřebujete vytisknout, my Vám je obratem pošleme (např.: 5x AB, 6x BE atd.). Pokud byste chtěli přeznačit celý fond, rozdělte objednávku na několik částí. Stejně tak si můžete přeznačit i naučnou literaturu.

Revize knihovního fondu

Povinnost provádět revize je zakotvena v knihovním zákonu. V knihovnách vašeho rozsahu má být prováděna 1x za 5 let. Naplánujte si, kdy budete chtít revizi provést a dejte nám vědět! Lhůta 5 let běží od zaregistrování knihovny na ministerstvu kultury a potom od každé poslední revize.

Aktualizace knihovního fondu

patří k základům práce s knihovním fondem. Provádějte ji průběžně, každý rok odepisujte zastaralé a poškozené tituly. Pokud chcete provést jednorázově aktualizaci většího rozsahu, kontaktujte nás, přijedeme pomoci. Odepsané knihy si neponechávejte v knihovně, aby se nedostaly zpět do knihovního fondu.

Třídění naučné literatury

V průběhu posledních let došlo k úpravám mezinárodního desetinného třídění. Je třeba, aby knihovny, které začnou vkládat knihovní fond do automatizovaného systému, používaly nové znaky. Změny jsou zejména u třídy 62 - Technika (u dopravních prostředků), zcela přepracována byla třída 8 - Jazykověda. Filologie. Podstatně byla upravena i třída 9 - Zeměpis. Dějiny. Archeologie (zejména cestopisy a dějiny). Podobně je potřeba upravit i třídění dětské naučné literatury. Zjednodušený přehled znaků MDT pro třídění naučné literatury pro dospělé si můžete stáhnout zde. Knihovnám, které zahájí automatizaci, nabízíme přetřídění naučné literatury pro dospělé i pro mládež (po individuální dohodě) přednostně!

Vzdělávání

knihovníků je jeden z hlavních úkolů v oblasti regionálních služeb naší knihovny. Podrobná nabídka vzdělávacích akcí: