Přihlásit se do knihovny

Přihlášení nového čtenáře (registrace do knihovny)

 • provádí se ve vstupní hale v oddělení Informační služby nebo na pobočkách, děti do 15 let se přihlašují v Knihovně pro děti a mládež nebo na pobočkách
 • při registraci potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas, studenti potvrzení o studiu (více viz čl. 4 Knihovního řádu)
 • registrace je platná vždy 12 měsíců, poté je nutné si platnost obnovit
 • jako čtenářský průkaz lze používat také další čipové karty kompatibilní s naším systémem (ISIC, OPUS karta a další)
 • cena registrace je v souladu s platným Ceníkem služeb 

Vzdálená registrace

 • je určena těm zájemcům o služby knihovny, kteří z důvodu velké vzdálenosti či zdravotního stavu nemohou knihovnu osobně navštívit
 • opravňuje k využívání elektronických zdrojů knihovny - e-knihy, databáze
 • pokud se chcete vzdáleně zaregistrovat, proveďte online předregistraci, vyplňte přihlášku (viz níže) a zároveň s naskenovaným občanským průkazem odešlete na adresu: is@kvkli.cz e-mail, že máte zájem o vzdálenou registraci (děti do 15 let na e-mail: detske@kvkli.cz) - další pokyny obdržíte následně
 • roční poplatek lze uhradit převodem na účet knihovny: 38231461/0100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a heslo vzdálená registrace 

Registrace právnické osoby (firmy, organizace)

 • registrovaným čtenářem se může právnická osoba stát za stejných podmínek jako ostatní zájemci o služby knihovny
 • registrace se provádí na Informační službě ve vstupní hale 
 • pověřený zástupce při registraci předloží vyplněnou přihlášku / registrační kartu (ke stažení níže) podepsanou statutárním zástupcem, doklad o existenci právnické osoby (zřizovací listina, statut, výpis z obchodního rejstříku apod.) a uhradí roční poplatek dle platného Ceníku služeb 
 • v přihlášce musí být uvedena právě jedna osoba (pověřená osoba), které knihovna po ověření totožnosti vydá čtenářský průkaz; pověřená osoba je zodpovědná za uskutečňování výpůjček, obsluhu čtenářského konta a komunikaci s knihovnou
 • nositelem práv a závazků je právnická osoba, nikoliv pověřená osoba
 • pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro ostatní registrované uživatele starší 15 let
 • půjčování dokumentů a užívání dalších služeb knihovny bude umožněno všem zaměstnancům právnické osoby po předložení vydaného čtenářského průkazu
 • pro právnické osoby byl stanoven vyšší maximální počet povolených výpůjček (viz Knihovní řád - Čl. 11 - Stanovení počtu výpůjček)

Předregistrace

 • před první návštěvnou knihovny je možné vyplnit předregistrační formulář (ale není podmínkou registrace do knihovny)
 • předregistrace je platná 14 dní a můžete si rezervovat vypůjčené dokumenty, objednávat ze skladu nebo vzdáleně vstupovat do nabízených elektronických zdrojů (databází)
 • registraci je nutné dokončit osobně (Informační služba)

Čtenářský průkaz

 • při registraci obdržíte za poplatek (dle platného Ceníku služeb) čtenářský průkaz, kde bude uvedeno vaše jméno a příjmení, číslo průkazu a vaše fotografie
 • jako průkaz můžete použít také vlastní čipovou kartu (např. ISIC, OPUS), která však musí být kompatibilní s naším knihovním systémem, a na kterých bude uvedeno vaše celé jméno a fotografie, příp. další údaje
 • další informace o čtenářském průkazu jsou k dispozici v Čl. 5 Knihovního řádu

Služby bez platné registrace

 • uživatelé, kteří nemají platnou registraci nebo nejsou v knihovně zaregistrovaní, mohou využívat prezenční služby (studium v knihovně)

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů k registraci se můžete obracet na pracovníky Informační služby (tel. 482 412 133, e-mail: is@kvkli.czvansky@kvkli.cz – vedoucí Informační služby).