Virtuální univerzita třetího věku

Aktuálně

následuje zimní semestr 2023/2024

3. října 2023 otevřeme tyto kurzy 

úterý 10:00  - Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Osnova

 • Sex v době temna

 • Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)

 • Kriminalita a každodennost

 • Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě

 • Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?

 • Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)

poplatek účastníka - 500 Kč

 

úterý 13:00  - Habsburkové bez trůnu

Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Osnova

 •  Habsburský rod v "dlouhém 19. století" 
 •  Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)
 •  Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
 • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
 • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
 • Utajení Habsburkové

poplatek účastníka - 500 Kč

 

Co je to Virtuální univerzita třetího věku?

VU3V je aktivita v oblasti seniorské výuky, která zpřístupňuje vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku (U3V) těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol nebo univerzit.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Další informace o VU3V Portálu vzdělávání seniorů.

Jak probíhá studium?

 • přednášky probíhají každých 14 dní v úterý od 10 a 13 hod. v naší výukové místnosti
 • jeden kurz obsahuje celkem 6 přednášek, z nichž každá trvá 60 minut
 • studenti společně sledují  přednášku, kterou lektorka pouští na plátno
 • po každé přednášce studenti společně vyplní test, další test studenti vypracují již samostně buď v knihovně nebo doma (přihlašují se pomocí svých přihlašovacíh jmen a hesel)
 • student během semestru samostatně vyplní 6 dílčích testů (které mohou opakovat několikrát, dokud není spokojen s výsledným počtem bodů) a jeden závěrečný (lze vyplnit pouze jednou)
 • nepovinným úkolem je vypracování eseje na téma právě studovaného kurzu
 • mezi jednotlivými přednáškami může student studovat individuálně buď přes internet sledováním opakované videopřednášky nebo v tištěné podobě z obdržených sylabů
 • na Závěrečném semináři studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po absolvování 6 semestrů je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

 • účast na společných přednáškách (omluva možná )
 • minimálně jednou úspěšně samostatně vypracovaný test
  • dílčí test z každé přednášky - min. 5 bodů z 10, počet opakování neomezený
  • celkový závěrečný test - min. 10 bodů z 24, pět možností opakování
 • nepovinně - vypracování eseje na dané studované téma, účast na Závěrečném semináři, příp. promoci

Kontakt

V případě jakýchkoliv se dotazů se obracejte na naše lektorky:

Jarmila Mejstříková, tel. 482 412 113, e-mail: vu3v@kvkli.cz nebo mejstrikova@kvkli.cz

Pavlína Nejedlá, tel. 482 412 128, e-mail: nejedla@kvkli.cz