Povinný výtisk

Vážení vydavatelé,

jako krajská knihovna jsme příjemcem tzv. povinného výtisku periodických i neperiodických publikací, zároveň se na nás vztahuje tzv. nabídková povinnost. Protože v této oblasti panuje řada nejasností, dovolujeme si Vám nabídnout několik tipů a základních informací.

Co je to povinný výtisk?

Jako povinný výtisk se označuje exemplář periodické či neperiodické publikace, který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat určeným knihovnám. Touto povinností se zabývá zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích a zákon č. 46/2000 Sb., tzv. tiskový zákon, který upravuje dodávání periodických publikací. Vydavatel musí dále písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk jím vydané neperiodické publikace určeným knihovnám (tzv. nabídková povinnost).

Co je to neperiodická publikace?

Neperiodická publikace je taková publikace, která je vydávána jednorázově, případně nejvýše jednou ročně. Může se jednat o knihy, sborníky, výroční zprávy, katalogy výstav, divadelní programy, programy kulturních akcí, mapy, kalendáře, hudebniny, ale také i o hudbu a audioknihy na hmotném nosiči.

Vydavatel je povinen odevzdat stanovený počet výtisků do 30 dnů od vydání publikace těmto knihovnám:

- 2 výtisky Národní knihovně České republiky,
- 1 výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,
- 1 výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci,
- 1 výtisk místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele - v Libereckém kraji je to Krajská vědecká knihovna v Liberci

Publikaci lze předat osobně na recepci informační služby ve vstupní hale knihovny nebo zaslat na adresu:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
Mgr. Hana Veličková
Rumjancevova 1362/1
460 01 Liberec 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Veličková, tel.: 482 412 179, velickova@kvkli.cz

Kontakty na další příjemce povinného výtisku neperiodické publikace jsou na webu Národní knihovny.

Co je to periodická publikace?

Periodická publikace jsou noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.

Právo na povinný výtisk periodických publikací mají tyto knihovny:

  • 2 výtisky Národní knihovně ČR,
  • 1 výtisk Moravské zemské knihovně,
  • 1 výtisk Knihovně Národního muzea v Praze,
  • 1 výtisk Ministerstvu kultury, Archivu povinných výtisků,
  • 1 výtisk Poslanecké sněmovně, Parlamentní knihovně,
  • 1 výtisk každé krajské knihovně,
  • 1 výtisk Městské knihovně v Praze.

Kontaktní osoba:
Romana Řezníčková, tel.: 482 412 155, e-mail: reznickova@kvkli.cz

Kam zasílat periodický tisk?
Seznam příjemců povinného výtisku periodického tisku s kontakty

Co to je nabídková povinnost?

Vydavatel je povinen nabídnout ke koupi jeden výtisk každé neperiodické publikace, kterou vydává, a to do 30 dnů ode dne vydání. Smyslem nabídkové povinnosti je informovat vybrané knihovny o vydání publikace, aby si ji mohly případně pořídit do svého knihovního fondu.

Splnit nabídkovou povinnost lze:
zasláním e-mailu: vhodné je uvádět základní informace o vydané publikaci (autor, název, vydavatel, místo vydání, rok vydání a číslo ISBN) a informace o tom, za jakých podmínek lze publikaci získat (např. cena)
ohlášením knihy v Knižních novinkách (bližší informace na stránkách Svazu českých knihkupců a vydavatelů)

Kontaktní osoba pro zaslání nabídkové povinnosti v naší knihovně:
Lenka Hendrychová, tel.: 482 412 180, hendrychova@kvkli.cz

Kontakty na příjemce nabídkové povinnosti.

Kompletní informace o povinném výtisku na webu Národní knihovny ČR.