Regionální funkce, kontakty

Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Centrem systému knihoven je Národní knihovna České republiky, která vykonává koordinační, odborné, metodické a další činnosti. V jednotlivých krajích podle § 11 odst. 3 a 4 knihovního zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji krajská knihovna, v Libereckém kraji Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Regionální funkce knihoven tvoří řada služeb, které menším knihovnám v kraji poskytují krajské a jimi pověřené knihovny. Služby jsou blíže specifikovány v Metodickém pokynu MK k zajištění výkonu regionálních funkcí. Hlavním cílem regionálních funkcí je zvýšit úroveň činnosti veřejných knihoven tak, aby každý obyvatel kraje měl přístup k širokému množství dokumentů a k rozmanitým službám knihoven.

Financování regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěno z rozpočtu Libereckého kraje.

Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí v Libereckém kraji

Na základě smluvního vztahu pověřila Krajská vědecká knihovna v Liberci výkonem regionálních funkcí tyto knihovny:

Kontakty

Krajská metodička: