Programy a granty na podporu knihoven

Celostátní programy podpory knihoven

Přehled všech programů na podporu knihoven na stránce Národní knihovny ČR

Programy Ministerstva kultury VISK - Veřejné informační služby knihoven

Přehled všech programů VISK na stránce Národní knihovny ČR

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

Hlavní priority programu VISK 3 jsou zejména:

  • knihovnické systémy
  • podpora zahájení výpůjček e-knih
  • technologické vybavení knihoven
  • speciální vybavení interaktivních dílen aj.

Pomoc při zpracování a realizaci projektů:

Další informace o programu VISK 3 na stránce Národní knihovny ČR

Dotační řízení Ministersta kultury Knihovna 21. století

Tématické okruhy dotačního řízení:

  • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců - např. realizace výstav a besed, nákup knihovního fondu
  • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - např. nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, nákup technických zařízení
  • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost - např. projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, akce k literárním výročím
  • vzdělávání knihovníků (mimo oblasti podporované v programu VISK)

Více o Knihovně 21. století na stránce Národní knihovny ČR

Dotační řízení Ministerstva kultury v oblasti Regionální a národnostní kultura

Některé dotační programy MK se mohou využít i pro knihovny.

Softwarové produkty se slevou

Projekt Česká knihovna

Projekt podporující nákup děl české literatury pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Konto Bariéry

Konto Bariéry pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují, o podobné projekty lze zažádat.

Regionální dotační možnosti a granty

Grantový program Libereckého kraje

Dotační fondy statutárního města Liberec

Dotace z Místní akční skupiny (MAS)

Místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech, jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Nadace Euronisa

Nadace Euronisa podporuje aktivity neziskových organizací v české části Euroregionu Nisa, jejichž cílem je sociální práce, rozvoj komunitních center a podpora rodinného života.

Nadace Preciosa

Nadace PRECIOSA podporuje zdravotně sociální zařízení, neziskový sektor v libereckém regionu, projekty zaměřené na ekologii, místní školy a tělovýchovu, i jednotlivce.

Nadace ČEZ - program Podpora regionů

Grantové řízení podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se týkají podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.