Kultura - Kreativita - Kompetence

Loga spojena_2023 2 (jpg)

Výzva č. 0317/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Projekt "Kultura - Kreativita - Kompetence". Registrační číslo 0317000006

Cílem projektu je realizace vzdělávacího cyklu pro kulturní a kreativní sektor v Libereckém kraji i mimo něj. V průběhu roku 2024 proběhne v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci 8 vzdělávacích aktivit určených převážně manažerům, ale i dalším pracovníkům divadel, muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí, neziskových organizací a spolků, kteří mají potenciál se profesně rozvíjet.

Kontakty:

  • Mgr. Blanka Konvalinková, konvalinkova@kvkli.cz, tel. 602499982
  • Jaroslava Starcová, j.starcova@seznam.cz, tel. 724834517

Připravované akce

Personalistika v kulturních organizacích

16. 9. 2024

Personální práce je součástí každodenní činnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků a další témata.

Počet účastníků: 10

Lektor:  Ing. Richard Ščerba, MBA

Work Life Balance aneb Spokojený život

16. 10. 2024

Slaďování pracovního a rodinného života, jak porozumět sám sobě, mít spokojené vztahy a činit kroky, které přináší výsledky.

Počet účastníků: 12

Lektor: Mgr. Oldřich Kvasnička

Finanční řízení pro nefinanční manažery

26. 11. 2024

Vytvoření firemní strategie, základní principy podnikových financí. Lektorka vysvětlí základní ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky.

Počet účastníků: 20

Lektorka: Ing. Veronika Lencová, Ph.D., MBA

Proběhlé akce

5. Evropské peníze pro kulturu aneb Nebojte se projektové žádosti z fondů EU

Seminář proběhl 14. června 2024 ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s oborem projektového řízení a možnostmi jeho využití v rámci přípravy, plánování a realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU v České republice. Účastníci semináře získali přehled o požadavcích kladených v praxi na přípravu a plánování projektového záměru a seznámili se s vybranými částmi dokumentace projektů spolufinancovaných z evropských fondů, které byly aplikovány na příkladu projektového záměru spolufinancovaného z vybraného dotačního titulu fondů EU v ČR. Absolvováním semináře účastníci získali souhrnné informace k posílení znalostí a dovedností pro přípravu žádostí o dotaci pro projekty spolufinancované z fondů EU v programovém období 2021–2027. Obdrželi odkaz na  materiály, které mohou při zpracování projektů využít. 

Lektor: 

Ing. Lukáš Melecký, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů, Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Dlouhodobě spolupracuje s Národním orgánem pro koordinaci MMR ČR v oblasti vzdělávání zaměstnanců implementační struktury fondů EU a širokého spektra žadatelů a příjemců podpory z programů spolufinancovaných z fondů EU v ČR. V praktické rovině se dlouhodobě věnuje poradenské, konzultační, vzdělávací a lektorské činnosti v širokém spektru oblastí znalostí projektového a dotačního managementu využívaných při řízení regionálních, národních a mezinárodních projektů…

V závěru semináře vystoupila zástupkyně Euroregionu Nisa paní Lenka Kotrbancová s informacemi o možnostech čerpání dotací z Euroregionu Nisa.

4. Mezi mlýnskými kameny aneb „Jsem malým šéfem“

Seminář proběhl 28. května 2024 ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Role „malého šéfa“ je klíčová pro chod instituce. „Malý šéf“ žije v neustálých sociálních interakcích, je v bezprostředním kontaktu se svým šéfem, ale i s podřízenými, s klienty. Působí v komunikačních, koordinačních, manažerských, odborných a oponentských oblastech. Účastníci semináře získali kompetence pro ideální vystupování v jednotlivých rolích. Naučili se pracovat s prvky, které ovlivňují komunikaci v pracovním týmu, seznámili se se zásadami efektivního vedení týmu i s metodami, jak motivovat tým pro společnou práci.

Lektoři:

Mgr. Karel Opravil, lektor a konzultant pro školské, rodinné a firemní vztahy, původním povoláním učitel s bohatou praxí vedoucího pracovníka ve vzdělávacích institucích různých typů …

Mgr. Marek Tvrdoň, dlouholetý lektor, původním povoláním učitel na základní a střední škole, ředitel ZŠ, řešitel vzdělávacích projektů …

Společně vytvořili značku KAOMAT, pod kterou pořádají semináře a vzdělávací kurzy o komunikaci v pracovních týmech, zabývají se koučinkem i mentorinkem, jsou autory několika publikací.

3. Kybernetická bezpečnost: jak žít a přežít v kyberprostoru

Seminář proběhl 23. dubna 2024 ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Cílem semináře bylo předat uživatelům srozumitelnou a lidskou formou základní pravidla kybernetické bezpečnosti, ukázat opomíjené souvislosti a dobrou praxi pro běžné uživatele IT, kterou účastníci dokážou využívat v soukromém i profesním životě.

Lektoři:

Mgr. David Kudrna, Google certifikovaný trenér pro Česko a Slovensko, vzdělávací mikroinfluencer a popularizátor kybernetické bezpečnosti. Vystudoval magisterský obor Informační studia a knihovnictví v profilaci Technologie ve vzdělávání na MU v Brně. Kromě toho má za sebou řadu specializačních kurzů, více než čtyři roky pracoval v oddělení vzdělávání NÚKIB. Usiluje o to, aby vzdělávání bylo zážitkové a motivovalo návštěvníky kurzů k odpovědnosti v kyberprostoru.

Mgr. Petra Kudrna Sobková, lektorka digitálních technologií a designérka digitálních vzdělávacích produktů. Pět let působila na oddělení vzdělávání NÚKIB, kde získala profesní reputaci a řídila vzdělávací projekty národního rozsahu.

Společně založili vzdělávací značku Kudrna Sobková, která se specializuje na zážitkové vzdělávání pro rozvoj digitálních dovedností. Na stránce https://kudrnasobkova.cz/ najdete podrobné informace.

2. Řešení konfliktů a zvládání manipulace

Seminář proběhl 14. března 2024 v Malém poslechovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Cílem semináře bylo rozvinout komunikační a prezentační dovednosti zaměstnanců v rozhovorech s problémovými klienty a posílit sebedůvěru pro zvládání obtížných komunikačních situací:

  • zvládat komunikačně obtížné situace a konflikty - naučit se „pro mě“ vhodné techniky zvládání obtížných situací včetně integračního řešení
  • pojmenovat základní asertivní postupy a procvičit se v jejich užívání
  • procvičit se v dovednostech při zvládání manipulace či nedorozumění při jednání s klienty
  • pojmenovat osobní preferovaný způsob řešení konfliktů
  • vyměnit si zkušenosti účastníků při jednání v těchto situacích
  • Jaké jsou důvody rostoucí agrese klientů? Které z nich mohu ovlivnit a jak? Jak nepřikládat do ohně agrese klientů? Praktické tipy pro zvládání slovní agrese.

Lektor: Mgr. Michal Knězů Mrvka, MBA, jednatel společnosti Aperta, s.r.o., lektor, konzultant, kouč. Více než 23 let se věnuje vzdělávacím a tréninkovým modulům soft skills, vedení workshopů, moderaci konferencí, individuálnímu a týmovému koučování, manažerským konzultacím. Specializuje se na prezentační, lektorské dovednosti. Je vyhledávaným odborníkem v oblasti systémů hodnocení pracovníků a tvorby firemních strategií, především personálních.

1. AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost   

Seminář proběhl 22. února 2024 ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny 

Cílem semináře bylo v reakci na celospolečenský fenomén umělé inteligence seznámit účastníky s aktuálními otázkami masivního vstupu umělé inteligence do sociálního prostoru, vybavit účastníky schopností pracovat s vybranými nástroji umělé inteligence (ChatGPT, Dalle-3, DeepL, Gemini, List Maps atp.) v profesních situacích i v seberozvojových aktivitách, dát příležitost účastníkům kriticky reflektovat limity a hrozby, spojené s těmito technologiemi v profesním i osobním životě. Lektor zaujal účastníky jednak teorií a vysvětlením vstupu AI do sociální sféry společnosti i jedince (se zdůrazněním jejího rychlého vývoje) a také množstvím praktických příkladů jejího využití. 
Účastníkům poskytl prezentaci i možnost pozdějšího online setkání.

Lektor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Odborný asistent, vedoucí Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pedagog

Podrobné informace o lektorovi.


V souladu s výzvou byla pro rok 2024 zvolena témata z oblasti digitálních a manažerských dovedností včetně komunikačních, a také téma finanční gramotnosti.

Účelem a přínosem je vytvoření rovných a stabilnějších podmínek pro rozvoj oboru a zároveň posílení jeho konkurenceschopnosti.

Projekt "Kultura-Kreativita-Kompetence" se uskutečňuje za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím NPO a Ministerstva kultury a za finanční podpory Libereckého kraje. Registrační číslo projektu 0317000006