Elektronické informační zdroje v knihovnách a jejich otevřený i skrytý potenciál pro rozvoj žáků, studentů a učitelů

Informační zdroje v knihovnách mohou posloužit vzdělávacím cílům nejen obecné informační, čtenářské, mediální a digitální gramotnosti, ale také v gramotnostech napojených na jednotlivé předměty a v podpoře různých forem kritického myšlení. Informační potřeby žáků, studentů a učitelů versus typologie knihovních a informačních služeb spojených s využíváním elektronických informačních zdrojů v podobě databází odborných informací, digitálních knihoven a digitálních archívů. Příklady z praxe ve vazbě na referenční služby, rešeršní služby, roli tzv. učících knihovníků, zakomponování do učitelských příprav a lekcí a do samostatné práce.

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., učitel, informační specialista a knihovník, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Oddělení vědeckých informací a knihovna Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví