Nejnovější informace

Nové publikace pro knihovice/knihovníky

Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) - metodická příručka

Rovný přístup Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením - Metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vyhlásil již 3. ročník soutěže o Nejlepší knihovnu v Libereckém kraji. Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě. 

Pravidla soutěže na stránce Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Vyhodnocení soutěže proběhlo na Setkání knihovníků Libereckého kraje 2018 dne 11. 12. 2018. Podrobně o nominovaných a oceněných knihovnách na stránce Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018.

Ochrana osobních údajů - příručka pro knihovny

http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny

Příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Do příručky budou postupně doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností.

Velký dík patří autorům JUDr. Tereze Danielisové z Městské knihovny v Praze, Mgr. Michalu Denárovi z Městské knihovny Česká Třebová a PhDr. Pavle Kovářové z KISK FF MU.

Centrální portál knihoven

byl spuštěn v říjnu 2016. 

Centrální portál knihoven - české knihovny na jednom místě. Více o portálu.

Propagujte CPK na svých webových stránkách.

 

Nejlepší knihy dětem

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. 

Úvodní stránka: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/

 

Webové stránky Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Knižní dary osvobozeny od daně z příjmu

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj