STATISTIKA, BENCHMARKING KNIHOVEN, analýzy, výsledky průzkumů

Statistika knihoven

Podrobné informace ke statistice knihovnických činností i odpovědi na nejčastejší otázky z oblasti statistiky (FAQ) najdete na stránce Národní knihovny.

Roční výkaz o knihovně za rok 2019

  • upravený pro neprofesionální knihovny Libereckého kraje (.pdf.doc)
  • upravený pro neprofesionální knihovny okresu Liberec (.pdf.doc)
  • originální výkaz Kult (MK) 12-01 bez úprav (.pdf)
  • Dodatek k vyplňování Ročního výkazu Kult (MK) 12 - 01, oddílu VII. a VIII. - ekonomické údaje (.pdf)
  • Pokyny k vyplňování výkazů (.pdf)

Profesionální knihovny vyplňují výkazy v programu StatExcel 2019, který obdrží od své pověřené knihovny.


Deník knihovny na rok 2019/2020

Deník knihovny na rok 2019/2020 obsahuje definice a pokyny k vyplňování. Od r. 2016 došlo ke změně ve vykazování kulturních a vzdělávacích akcí - viz Zpřesněné definice kulturních a vzdělávacích akcí (dokument ke stažení níže). K dalším změnám dochází od roku 2019.

Změny od roku 2019 

Ve výkaze za rok 2019 se objeví dva nové řádky (údaje) a to v souvislosti s vykazováním akcí, které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna.Současná definice takovéto akce a jejich návštěvníky nezahrnuje a do statistického výkazu se tedy akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna a návštěvníci těchto akcí nezapočítávají. Domníváme se, že tak není adekvátně zachyceno využívání knihovny a jejích prostor.

Ve výkaze proto bude rozšířen oddíl II. Uživatelé o řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem", a adekvátně k tomu o řádek č. 0418 "Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem" v oddíle IV. Další údaje. Návštěvníci těchto akcí se budou  ZAPOČÍTÁVAT do celkového počtu fyzických návštěvníků knihovny. 

Ke změně se přistoupilo z důvodu měnících se funkcí knihoven, které se stávají komunitními centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení. Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak poskytuje. Tento jev se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování. Změny byly navrženy a odsouhlaseny na jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce.

Nové údaje je třeba evidovat od počátku roku 2019.

Deník si můžete stáhnout a vytisknout z této stránky nebo ze stránky NIPOS. V tištěné podobě jej NIPOS již nevydává.

Deník  knihovny elektronicky


Deníky knihovny v různých formátech  si můžete stáhnout také na stránce Vzorové materiály, ke stažení.

Prezentace ze semináře Knihovnická statistika (listopad 2017)

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického instuitutu Národní knihovny ČR:

Benchmarking knihoven

metoda vzájemného srovnávání výkonu a činnosti knihoven.

Benchmarking je moderní nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Umožňuje efektivní sdílení zkušeností a nejlepší praxe, podporuje spolupráci a je významným nástrojem každé "učící se" organizace. Prezentace dr. V. Richtera o benchmarkingu.

Podrobné informace o projektu.

Projekt ROI (Return on Investment)

Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně

Hodnocení ekonomické efektivnosti služeb a činnosti knihoven. Výsledky projektu „Metodika měření hodnoty služeb knihoven“, který je bezprostřední dílčí implementací Státní kulturní politiky na léta 2009–2014, konkrétně Opatření 1.3. „Program vyhodnocování přínosů kultury pro jiné obory včetně evaluace ekonomické“. Zároveň je páteřní aktivitou Priority 19 „Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015“. Proto byl také ze 70 % financován v rámci programu VISK z rozpočtu MK ČR. Zbylých 30 % uvolnila MKP ze svého rozpočtu. Tři základní výstupy:

  • Monografie „Měření hodnoty veřejných služeb“, kterou vytvořil autorský kolektiv pod vedením doc. Jana Stejskala z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
  • Softwarový nástroj, kterým je předprogramovaný tabulkový soubor ve formátu Microsoft Excel®. Tato soustava vzájemně propojených rozsáhlých tabulek by měla umožnit jednoduché výpočty celkové efektivity knihovny, kdy uživatel dosadí jen základní údaje o knihovně (počet výpůjček a návštěv, roční náklady,…) a získá hrubý, ale hodnověrný odhad celkové efektivity své knihovny.
  • Příručka ROI, do níž se autoři pokusili bez složitých teoretických souvislostí shrnout to, co je podle jejich názoru potřebné k tomu, aby se knihovna začala vážně zabývat otázkami své ekonomické efektivity, jejího výpočtu a komunikace.

Materiály jsou k dispozici na stránce Městské knihovny v Praze: 

http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/ 

Analýzy, výsledky průzkumů

Kompletní zpráva z Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2017 a výsledky minulých analýz.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj