Ezopovy bajky hravě - Digitální formáty Äsops Fabeln spielerisch - Digitale Formate

digitalni_projekty_upoutavka 2 (jpg)Krajská vědecká knihovna v Liberci připravila dvojjazyčný projekt v rámci programu Digitální formáty podpořený Česko-německým fondem budoucnosti. 

Rozšířený název „Česko-německé kreativní workshopy pro děti v online prostředí“, prozrazuje, že cílovou skupinou budou děti, a to z mateřských i základních škol obou zemí.

V úvodních videích se seznámí s krásnými Ezopovými bajkami, které se stanou inspirací pro jejich další tvoření. Výsledkem by mělo být zvládnutí nabídnutých výtvarných, rukodělných a dalších aktivit v rámci dílen, které povedou podle připravených pracovních listů pedagogové zapojených zařízení.

Účast v projektu bude bezpochyby mnohé školy a školky motivovat ke společné komunikaci k zadaným úkolům, k přípravě chystané výstavy dětských prací a k další spolupráci.

Ezopovy bajky v české verzi byly užity s laskavým souhlasem spisovatele Jiřího Žáčka.


digitalni_projekty_upoutavka 2 (jpg)Die Wissenschaftliche Bibliothek in Liberec realisiert ein zweisprachiges Projekt im Rahmen des Programms Digitale Formate, das vom Deutsch- Tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird.

Der erweiterte Titel „Tschechisch-deutsche Kreativworkshops für Kinder im Online-Umfeld“ verrät, dass die Zielgruppe Kinder aus Kindergärten und Grundschulen in beiden Ländern sein werden.

In den Einführungsvideos lernen sie die schönen Fabeln von Äsop kennen, die als Inspiration für ihre weitere Beschäftigung dienen. Das Ergebnis sollte die Beherrschung der angebotenen Kunst-, Handwerks- und sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Workshops sein, die von den Erziehern/Lehrern der beteiligten Einrichtungen gemäß den vorbereiteten Arbeitsblättern geleitet werden.

Die Teilnahme an dem Projekt wird sicherlich viele Schulen und Kindergärten motivieren, gemeinsam über die gestellten Aufgaben zu kommunizieren, die bevorstehende Ausstellung von Kinderarbeiten vorzubereiten und die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Äsops Fabeln in deutscher Fassung: Medienwerkstatt (SK), nach Äsop