KNIHOVNÍ ŘÁD

Platný knihovní řád

AKTUÁLNĚ - Od 7. 10. 2019 je v platnosti aktualizovaný Knihovní řád KVK v Liberci.

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vás upozornit na důležité změny:

 • Navýšení počtu výpůjček
  • čtenáří starší 15 let si mohou nově vypůjčit místo 4 až 6 DVD nosičů
  • děti do 15 let si mohou vypůjčit 15 knih, 5 časopisů, 6 zvukových dokumentů, 2 společenské hry a 6 DVD
 • Snížení dlužné částky rozhodné pro blokaci čtenářského konta - v případě, že bude mít čtenář dluh za sankční poplatky (poplatky za pozdní vrácení knih) a další služby typu rezervace a objednávka z volného výběru vyšší než 150 Kč, bude jeho čtenářské konto zablokováno; uhrazením dluhu toto omezení zaniká
 • Jednorázová výpůjčka - prostřednictvím jednorázové výpůjčky (výpůjčka bez řádné registrace) lze vypůjčit 2  dokumenty z fondu knihovny; poplatek za poskytnutí jednorázové výpůjčky se zvyšuje na 30 kč za 1 dokument

 

 Knihovní řád platný od 7. 10. 2019

 Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

 Dodatek č. 1/2018 – Čl. 5 Čtenářský průkaz

 

Přílohy:

 1.  Směrnice k likvidaci škod na knihovních fondech, podmínky ochrany knihovního fondu
 2.  Směrnice k likvidaci škod na majetku uživatele
 3.  Ceník služeb KVK v Liberci
 4.  Provozní doba KVK v Liberci a poboček
 5.  Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů KVK v Liberci
 6.  Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internet
 7.  Směrnice o meziknihovní výpůjční službě
 8.  Postup při realizaci vzdálené registrace
 9.  Pravidla používání biblioboxu
 10.  Provozní řád studijních boxů
 11.  Pravidla používání čteček elektronických knih

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj