Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace

číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007244

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

V rámci projektu budou realizovány aktivity, které významným způsobem ovlivní a zkvalitní nejenom ochranu knihovních fondů a kulturního dědictví v nich uložených, ale také způsoby jejich prezentace a zpřístupnění. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti vybraných dokumentů jak v podobě restaurování tak digitalizace a celkové zvýšení komfortu (zázemí knihovny a prostor pro veřejnost) a kvality nabízených služeb v moderním prostředí.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Příprava:

zpracování projektové dokumentace k provedení stavby, restaurátorský průzkum, zpracování žádosti o dotaci, příprava podkladů pro veřejné zakázky

 

Realizace:

 1. rekonstrukce klimatizace v trezoru - zajištění optimálních podmínek pro archivaci vzácných tisků
 2. očista, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů (sedmnáct starých tisků, dva rukopisy a dva rukopisné zlomky psané na pergamenu)
 3. zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v běžných depozitářích - a) nákup speciálních zarážek do skladových polic (ochrana dokumentů proti poničení), b) pořízení speciálních ochranných obalů na periodické dokumenty, c) drobné stavební úpravy – na vybraných místech doplnění elektrických zásuvek ve skladech
 4. digitalizace dokumentů (vč. pořízení metadat) a jejich zpřístupnění v celostátní digitální knihovně s výhledem na začlenění do Europeany - digitalizace germanik z Českých zemí a regionální literatury z běžných depozitářů a jejich zpřístupnění v Digitální knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci
 5. vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny - a) zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů, vytvoření kolektivní studovny, b) vybavení a zařízení tiché studijní zóny, kolektivní studovny a studijních boxů
 6. ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech - a) zakoupení - RFID čipů, čteček RFID čipů (RFID = technologie umožňující bezdotykový přenos dat), b) zakoupení - bezpečnostních RFID bran ke vchodům do knihovny, samoobslužných výpůjčních pultů, c) provedení "očipování" (vlepení čipů do knih a zaevidování do systému), d) pořízení regálů na časopisy, e) vybavení a zařízení Knihovny pro děti a mládež
 7. zlepšení podmínek pro návštěvníky knihovny - a) rekonstrukce WC pro návštěvníky (ve všech patrech knihovny), b) dílčí oprava střechy, c) renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost (výměna stávajícího osvětlení za nové LED světla umožňující regulaci pro jednotlivá světla), d) nový koberec do Všeobecné knihovny, Studijní knihovny a Knihovny pro děti a mládež
 8. zkvalitnění prezentace knihovního fondu a služeb knihovny - pořízení nových mediálních tabulí umístěných na venkovním plášti budovy nad hlavním vchodem
 9. ostatní činnosti - a) úprava WC pro zaměstnance ve všeobecné knihovně, b) zajištění technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, c) zajištění povinné publicity projektu (billboard, pamětní deska)

 

FINANCOVÁNÍ

Celková částka projektu 37 061 486,02 Kč
z toho dotace (EU + státní rozpočet) 33 104 410,29 Kč
z toho podíl Libereckého kraje: 3 957 075,73 Kč


Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu České republiky.

 

HARMONOGRAM

 • Datum zahájení projektu: 23. 1. 2017
 • Projekt je v realizaci - datum ukončení projektu: 30. dubna 2021
 • Předpokládáme, že stavební práce budou provedeny po dobu letních odstávek (úplné uzavření knihovny veřejnosti): červenec - srpen  v letech 2018 a 2019, ostatní aktivity budou probíhat průběžně po celou dobu projektu a nebudou mít vliv na omezení vstupu do knihovny.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj