Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2014

Ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje se v roce 2014 udělovaly poprvé. Vyhlašovatelem nové soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, pod záštitou náměstkyně hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hany Maierové. Oceněné knihovny (vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje) obdržely diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč, nominovaným knihovnám byly předány pamětní listy.Z každého okresu Libereckého kraje byly v souladu s pravidly soutěže nominovány knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí v daném okrese na cenu tři knihovny. Z nich soutěžní komise složená ze zástupců z pověřených knihoven KVK v Liberci a Libereckého kraje vybrala čtyři vítězné knihovny.

Nominované knihovny:

Českolipsko:

 • Místní knihovna Holany (Městys Holany) knihovnice Zuzana Kotlářová
 • Místní knihovna v Novinách pod Ralskem (Obec Noviny pod Ralskem), knihovnice Miroslava Červinková
 • Místní knihovna Žandov (Město Žandov), knihovnice Zdena Flusková

Prezentace nominovaných knihoven


Jablonecko:

 • Obecní knihovna Plavy (Obec Plavy), knihovnice Mgr. Anna Lišková
 • Obecní knihovna Rádlo (Obec Rádlo), knihovnice Miroslava Černá
 • Obecní knihovna Skuhrov (Obec Skuhrov), knihovnice Marie Fabiánová

Prezentace nominovaných knihoven


Liberecko:

 • Obecní knihovna Bílá (Obec Bílá), knihovnice Jarmila Tvrzníková
 • Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou (Obec Bílý Kostel nad Nisou), knihovnice Eva Marečková
 • Obecní knihovna Bílý Potok (Obec Bílý Potok), knihovnice Libuše Cudráková

Prezentace nominovaných knihoven


Semilsko:

 • Městská knihovna Lomnice nad Popelkou, Kulturní a informační středisko města Lomnice n. Pop. (Město Lomnice n. Popelkou), knihovnice Alena Vedralová
 • Místní knihovna Poniklá (Obec Poniklá), knihovnice Ludmila Višňáková
 • Obecní knihovna v Košťálově (Obec Košťálov), knihovnice Lenka Barochová

Prezentace nominovaných knihoven


Diplom "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a odměnu 10.000 Kč získaly:

Místní knihovna v Novinách pod Ralskem

Noviny pod Ralskem patří k menším obcím Českolipska, žije zde necelých 300 obyvatel. Činnost knihovny je z dlouhodobého pohledu velmi pravidelná, k výraznějšímu omezení došlo pouze v roce 2010, kdy obec prostory knihovny zrekonstruovala, zvětšila a vybavila novým nábytkem i regály. Zvětšení plochy knihovny dovolilo knihovnici věnovat se kromě půjčování také kulturně-výchovné činnosti. V knihovně se schází pravidelně klub žen Babinec (ročně cca 20 setkání), který kromě jiného připravuje velikonoční dílny s následnými výstavami, pečení vánočního cukroví na rozsvěcení vánočního stromu i pro mikulášskou besídku pro děti ze školky, nebo cestopisné, případně historické přednášky s promítáním. Fotografie z akcí jsou na webových stránkách obce i knihovny. V letošním roce se knihovně podařilo získat dotaci Ministerstva kultury ČR na pořízení dataprojektoru, který umožní rozšíření nabídky akcí pro veřejnost. Knihovna je plně automatizovaná, uživatelé mají k dispozici on-line katalog na internetu, webovou prezentaci knihovny je možno shlédnout na adrese www.novinypodralskem.knihovna.info/. Návštěvníci knihovny mají k dispozici veřejný internet. Fond knihovny tvoří téměř 3 000 svazků. Obec dává pravidelně ročně na nákup nových knih 10.000 Kč (34 Kč na obyvatele). Čtenáři si navíc mohou vybírat z knih výměnného fondu pověřené knihovny, jehož soubory jsou do knihovny dováženy 3 – 4x ročně. Některé konkrétní požadavky čtenářů knihovnice řeší za pomoci meziknihovní výpůjční služby. O knihovnu se od roku 1989 stará paní Miroslava Červinková, která je zárukou, že si knihovna udrží svou úroveň i v následujících letech.

Obecní knihovna Plavy

Knihovna v Plavech na Jablonecku slouží tisícovce obyvatel, z nichž přibližně 10 % služby knihovny pravidelně využívá. Od roku 2013 je knihovna umístěna v rekonstruovaných a nově vybavených bezbariérových prostorách obecního úřadu v centru obce. Příjemné prostředí i osobnost knihovnice, bývalé dlouholeté vedoucí Městské knihovny v Tanvaldu Mgr. Anny Liškové, přinášejí nárůst počtu čtenářů a návštěvníků knihovny. Paní Lišková navázala velmi dobrou spolupráci se školou a začala se podílet i na kulturních akcích obce. Zapojuje knihovnu do celostátních akcí, jako je Noc s Andersenem, pořádá pro děti soutěže a kvízy, úspěšné jsou akce pro děti v době školních prázdnin, kdy mají děti více času věnovat se čtení. V rámci spolupráce se školou budou mít děti z místní školy jednou týdně literární výchovu přímo v knihovně. Knihovní fond je doplňován nákupem (za 20.000 Kč ročně) a výměnnými soubory z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, případně prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jablonecké nebo liberecké knihovny. Evidence knihovního fondu a výpůjční činnosti je vedena v automatizovaném knihovním systému, návštěvníci knihovny mají k dispozici veřejný internet. Na adrese http://plavy.knihovna.cz/najdete webovou stránku knihovny, kterou knihovnice začíná budovat. Osobnost paní Liškové i příkladný přístup vedení obce ke knihovně je zárukou dalšího rozvoje činnosti knihovny.

Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou

V obci Bílý Kostel nad Nisou na Liberecku žije okolo 900 obyvatel, knihovna v roce 2013 evidovala 86 čtenářů, kteří si vypůjčili více než 5 200 knih a časopisů. V knihovně pracuje již 35 let velmi aktivní a obětavá knihovnice paní Eva Marečková. Čtenáři mají k dispozici téměř 5 500 svazků knih ze stálého fondu knihovny, do nějž bylo v roce 2013 nakoupeno z rozpočtu obce bezmála 300 svazků, knihovnice hojně vyřizuje individuální požadavky čtenářů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a nabídku četby pravidelně rozšiřuje prostřednictvím souborů z výměnných fondů regionálního oddělení KVK v Liberci, které si často přijíždí sama vybrat. V posledních letech knihovnu pronásledovaly nepříjemné události. V srpnu 2010, kdy již byl prakticky celý knihovní fond vložen do automatizovaného systému, zasáhla knihovnu blesková povodeň, která poškodila část knihovního fondu a zařízení a úplně zničila výpočetní techniku včetně uložených dat.  Prostory knihovny byly zrekonstruovány, technika obnovena a knihovnice paní Marečková se znovu pustila do vkládání fondu. Během roku 2013, kdy byl veškerý knihovní fond vložen do počítače, a zdálo se, že knihovna bude moci spustit plně automatizovaný provoz, došlo k další události – knihovna musela uvolnit jednu místnost pro potřeby České pošty, následovaly znovu stavební úpravy. I přes mnohé nepříjemné události, které knihovnu v posledních letech postihly, se paní Marečková nenechala odradit, pracovala s mimořádným nasazením na její obnově a dosáhla toho, že rok 2014 je rokem pozitivních změn: byly dokončeny poslední úpravy knihovny, veškerý fond byl přeznačen a je znovu vložen do počítače, bylo zahájeno automatizované půjčování, knihovna již má zpřístupněn on-line katalog http://bily-kostel.knihovny.net  a webové stránky http://www.bilykostel.knihovna.cz. Paní Marečková je aktivní i v oblasti vzdělávání – zúčastňuje se většiny vzdělávacích akcí a setkávání knihovníků regionu i Libereckého kraje. Za rychlou obnovu a zpřístupnění automatizované knihovny veřejnosti, vytvoření příjemného místa s moderními službami si jistě knihovna pod vedením paní Marečkové ocenění zaslouží.

Městská knihovna Lomnice nad Popelkou

Knihovna v městě s 5.500 obyvateli v oblasti Semilska sídlí od roku 2010 v přízemí nově zrekonstruované budovy lomnického zámku v centru města. Je umístěna v několika místnostech – bývalých zámeckých komnatách o celkové ploše 150 m2. Obě oddělení - pro děti a dospělé čtenáře - jsou vybavená novým nábytkem „na míru“. V dětském oddělení se nachází hrací koutek s množstvím hraček a her. Jedna z místností slouží jako čítárna a zároveň jako komunitní centrum, herna či klubovna. V roce 2013 knihovna evidovala 655 čtenářů (z toho 157 dětí do 15 let), kteří uskutečnili 24.122 výpůjček. Knihovnu navštívilo téměř 8.000 uživatelů. Čtenáři mají k dispozici 16.643 svazků knih, samozřejmostí je využívání meziknihovní výpůjční služby. K přístupu na internet slouží zájemcům 4 počítače. Knihovna pracuje v  AKS Clavius (evidence knih, výpůjční protokol, on-line katalog). Je součástí Kulturního a informačního střediska města Lomnice n. P., tudíž se podílí na většině kulturních a společenských akcí, které se ve městě pořádají. V samotné knihovně se v loňském roce uskutečnilo 79 kulturních akcí s 1.919 návštěvníky z řad veřejnosti. Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější projekty pořádané knihovnou patří LiStOVáNí - cyklus scénického čtení, projekt pro děti mateřských a základních škol „Babča Alča – Do pohádky a zas zpátky s babčou Alčou“ zahrnující čtení v mateřských školách, seznamování dětí jak vzniká kniha, jak se s ní zachází, co je knihovna, první pohádkovou cestu do knihovny. Úspěch má také projekt „Jedničková burza“ pro žáky základních škol a projekt „Čtení nuda není“ – kvízy, hádanky, soutěže pro hodiny literatury. To je jen malý výčet toho, co knihovnice paní Alena Vedralová pro veřejnost i žáky škol ve městě i přilehlých obcích připravuje. Knihovna se prezentuje na webových stránkách KIS Lomnice n. P. http://www.kislomnice.cz/kis/, údaje jsou dle potřeby aktualizovány a doplňovány. Knihovna má otevřeno 23 hodiny týdně, ovšem ochotná paní knihovnice neodmítne zájemce o knihu či informaci ani mimo výpůjční dobu, nebo knihy čtenářům rozváží na kole. Každý lichý týden ve čtvrtek dopoledne půjčuje v domě s pečovatelskou službou. Paní Vedralová se knihovnické práci věnuje od roku 1979, od roku 2005 pracuje jako vedoucí knihovny. V roce 2013 byla pro svou nesmírnou pracovitost, ochotu a velice vstřícný a milý přístup ke čtenářům nominována na cenu „Knihovník Libereckého kraje“.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj